Jedinečná antológia slovenskej poézie v češtine

Pod názvom Mor ho! a s podtitulom Antologie slovenské protiválečné poezie k 60. výročí SNP vyšiel na sklonku roka 2004 v českom vydavateľstve Arista v prekladoch Martina Kučeru rozsiahly, viac ako 400-stranový výber z tvorby slovenských básnikov rôznych generácií  a básnických smerov. Ich témou je druhá svetová vojna a odboj proti fašizmu.

 

Doc. PhDr. Martin Kučera, CSc., zostavovateľ antológie Mor ho! a prekladateľ všetkých básnických textov do češtiny, je pôvodnou profesiou historik (so zameraním na dejiny českej politiky v 19. a 20. storočí), no zároveň sa už desaťročia zaoberá aj česko-slovenskými literárnymi vzťahmi – so zameraním na slovenskú poéziu prvej polovice 20. storočia. Výsledkom jeho dlhoročného výskumného a prekladateľského kontaktu s touto poéziou bolo vydanie obsiahlej antológie modernej slovenskej poézie, ktorá vyšla v Česku pod názvom Blýskání nad Tatrou (Praha, Arista 2002). Predstavil v nej viac ako dvesto básní od sedemdesiatich slovenských básnikov. Šírkou a hĺbkou záberu a najmä objavnosťou pohľadu na slovenskú poéziu od počiatkov slovenskej moderny až po autorov debutujúcich v 60. rokoch sa antológia stala významným autorským i edičným počinom, približujúcim v predtým nebývalej šírke slovenskú poéziu súčasnému českému publiku.

 

Antológia Mor ho! pokračuje v približovaní slovenskej poézie 20. storočia českému čitateľovi – tentoraz zo špecifického uhla „ rôznorodého frontu protivojnových básnikov“, ktorý v sebe zahrnul aj autorov „protivojnovej literárnej opozície“ – ako to autor vymedzuje v záverečnej štúdii pod názvom Katarze bolesti a vzdoru. A tak okrem básnikov, ktorí priamo písali o Povstaní a zápase proti fašizmu na sklonku druhej svetovej vojny, sa do antológie dostali aj básnici katolíckej moderny: Silan, Zvonický, Haranta, Oliva, Motulko, ale aj veľká skupina nadrealistických básnikov. V súvislosti s výberom básnikov autor ďalej uvádza, že v antológii dal jednoznačne prednosť autentickej, dobovej protivojnovej tvorbe pred tvorbou písanou po roku 1945. Túto časovú hranicu prekročil prekladom zbierky Štefana Žáryho Meč a vavrín, ktoré bola vydaná v roku 1948, ale podľa Kučerovho názoru básnik v nej najlepšie v slovenskej poézii vyjadril súvislosť oboch slovenských povstaní (1848 - 1849, 1944). Žáryho zbierku zaradil zostavovateľ aj na úvod antológie.

Najobsiahlejšiu časť antológie tvorí súbor nazvaný Bojovníci perom, zahŕňajúci tvorbu autorov v Povstaní priamo neangažovaných, no píšucich so zjavným protivojnovým zameraním (Beniak, Brezina, Bunčák, Fabry, Florin, Hečko, Hlbina, Horov, Kostra, Lukáč, Silan, Smrek, M. Haľamová a iní). V časti Výpovede svedkov predstavuje rozsiahle dokumenty aktérov doby, ktoré svojou umeleckou závažnosťou vypovedajú o celej epoche – Kaukliar V. Beniaka, Stĺp hanby E. B. Lukáča, Valpurgina noc K. Bezeka, či verše J. Jesenského, J. Smreka a nadrealistov. Túto časť uzatvára výber zo zbierky Ivana Terena Rozstrieľané mesto. Terenom ako priamym účastníkom Povstania sa tak otvára záverečný oddiel antológie Básnici v Povstaní. Sem zostavovateľ zaradil aj básnickú tvorbu, ktorá vznikala priamo počas vojny a povstaleckých bojov – popri známych povstaleckých básnikoch nájdeme tu aj báseň D. Tatarku Revolúcia či Straussovu Spomienku na jeseň 1940. Celú antológiu uzatvára M. Kučera úryvkom z básne A. Marenčina Nikdy – hoci, ako uvádza v doslove, tento presvedčený surrealista nikdy tzv. angažovanú poéziu vrátane protivojnovej nepísal, predsa cítil potrebu zaradiť do nej báseň autora, ku ktorému prechováva rešpekt ako k veľkej slovenskej kultúrnej osobnosti.

Pre M. Kučeru ako historika je táto antológia aj „svojbytným prameňom historického poznania“. A skutočne: obdivuhodne sa v nej spája poézia s poznaním doby, pretože odkrýva neznáme či nezbadané polohy slovenskej protivojnovej opozície, rozširuje a prehlbuje pohľad na jej humanistickú tvár aj v tlaku nehumanistického času vojny a zároveň očisťuje komunistickou ideológiu a marxistickou kritikou zúžený či až zdeformovaný pohľad na povstaleckú či protivojnovú slovenskú poéziu. Je to objavný a inšpirujúci pohľad a autor si zaň zaslúži vďačnosť slovenskej kultúrnej verejnosti.

Antológia Mor ho! vyšla s finančnou podporou Literárneho informačného centra. Rovnaký podiel na jej vydaní má aj nezištná podpora jej vydavateľa – Dr. Jozefa Šmatláka a jeho vydavateľstva Arista.