Univerzita Komenského v Bratislave získala tzv. trvalé vydavateľské oprávnenie v roku 1967, na základe čoho zriadila svoje edičné stredisko. Prvým vydaným titulom boli skriptá Anorganická chémia od doc. Juraja Krätsmára-Šmogroviča. UK v roku 1990 ako prvá univerzita na Slovensku zriadila aj vlastné vydavateľstvo. Produkcia Vydavateľstva UK každoročne rastie priemerne o 15 %. „V roku 2007 sme vydali 128 titulov, v roku 2008 – 156 titulov, v roku 2009 – 172 titulov a vlani 195 titulov. V prepočte teda vydáme každý druhý deň publikáciu,“ povedal riaditeľ vydavateľstva RNDr. Sergej Troščák. V minuloročnej produkcii vydavateľstva mali najväčšie zastúpenie Prírodovedecká fakulta UK s 39 titulmi, Filozofická fakulta UK s 38 titulmi a Lekárska fakulta UK s 22 vydanými titulmi. Tematická skladba produkcie Vydavateľstva UK odzrkadľuje početnosť študijných odborov, v ktorých univerzita poskytuje vysokoškolské vzdelanie.