Keď kvitli sakury

Na uliciach ukrajinského Užhorodu kvitli sakury, v meste finišoval divadelný festival Pod kvetom sakury a v Oblastnej univerzálnej vedeckej knižnici, ktorá nesie meno spisovateľa Fedora Potušniaka, sa hovorilo o živote a diele ukrajinského spisovateľa na Slovensku Ivana Macinského (1922 – 1987). Dôvod bol veľmi prozaický: prezentácia zborníka Ivan Macinský – ukrajinský básnik, prekladateľ a slovensko-ukrajinské literárne vzťahy. Zborník vydala Štátna vedecká knižnica v Prešove, ktorá v roku 2017 organizovala v spolupráci so Spolkom ukrajinských spisovateľov na Slovensku vedeckú konferenciu s účasťou domácich a zahraničných literárnych vedcov. Vedecká konferencia bola venovaná 95. výročiu narodenia a 30. výročiu smrti významnej osobnosti ukrajinského a slovenského literárneho života, ukrajinskému spisovateľovi na Slovensku Ivanovi Macinskému.

V čase normalizácie, keď ako básnik nemohol publikovať, venoval sa umeleckému prekladu. Vyberal si najmä slovenských romantikov. V oddelení ukrajinskej literatúry Slovenského pedagogického nakladateľstva v Prešove vyšli tieto vydania: Ján Botto: Vatry pred úsvitom (Dosvitni vatry, 1981); Samo Chalupka: Slnečný nepokoj jari (Provesny sonjačnyj nespokij, 1984); Janko Kráľ: Sivými orlami napovedané (Orlamy syzymy pidspivane, 1987); Andrej Sládkovič: Výber z diela (Vybrani tvory, 1989).

Vedecký zborník zo spomínanej konferencie prináša nové poznatky o živote a diele Ivana Macinského. Je to ešte jeden kamienok do mozaiky obrazu tejto osobnosti, ktorá svojimi skutkami dávno prekročila hranice provincie a nesporne patrí do celoukrajinského, no aj slovenského literárneho kontextu.

Zborník zároveň prináša nové podnety v slovensko-ukrajinských literárnych vzťahoch a to predovšetkým cez prizmu súčasných prekladateľských aktivít.