Kniha o kníhtlačiarovi

K cenným príspevkom k dejinám knižnej kultúry na Slovensku sa nedávno zaradila publikácia Anny Jónásovej Samuel Neufeld a jeho galantská tlačiareň, ktorú privítali v Univerzitnej knižnici v Bratislave 29. marca. Na cestu za čitateľom tak vykročila rozsiahla monografia o židovskom kníhtlačiarovi S. Neufeldovi, významnom kultúrnom dejateľovi Galanty, ktorý mal neskôr aj úzke väzby s Bratislavou.

     V úvodnom príhovore Pavol Mešťan, riaditeľ Múzea židovskej kultúry, zdôraznil, že ,,priekopnícka kniha A. Jónásovej je prvou publikáciou, čo sa venuje v takom rozsahu  činnosti židovského kníhtlačiara na Slovensku, ktorý tlačil knihy, periodiká a ďalšie materiály nielen v hebrejčine, ale aj v iných jazykoch, slovenčinu nevynímajúc. ... nezvyčajne pútavá a moderne spracovaná publikácia sa stáva vzorom a návodom i pre iné mestá u nás.“ Podrobnejšie o neľahkej ceste od prvých inšpirácií cez dlhoročný historiografický prieskum a analýzu dokumentov, archívnych prameňov, korešpondencie, excerpovania, vyhľadávania, overovania po zostavenie bibliografie tlačí a spracovanie získaných materiálov do záverečnej podoby knihy porozprávala autorka. Zanietenie autorky bolo cítiť z každej jej vety a nenechalo nikoho na pochybách, že čitateľ má pred sebou ojedinelú (po obsahovej i grafickej stránke) publikáciu. Monografia je dôstojným holdom cieľavedomosti, nadaniu i odvahe tlačiara, ktorý bol aj iniciátorom literárneho diania v meste i okolí. Odborný prínos práce A. Jónásovej, dlhoročnej pracovníčky Galantskej knižnice, potvrdil aj odborný pohľad pracovníčky Národného bibliografického ústavu SNK Evy Augustínovej.

Úprimné slová vďaky jedného z pravnukov Samuela Neufelda – Ing. arch. Ladislava Struhára, ktorý má mimoriadnu zásluhu na finančnom zabezpečení vydania tejto knihy, boli bodkou za stretnutím s novou knihou.                                                                                   Lýdia Čelková