V Slovenskej národnej knižnici v Martine 7. júna 2006 na celoslovenskej konferencii Knižnice 2007 – 2013 (gestorovali ju Slovenská asociácia knižníc a Slovenská národná knižnica) zhodnotili plnenie ôsmich základných úloh, ktoré stanovuje strednodobý programový dokument Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006 (uznesenie vlády SR č. 310/2001).

Knihovníci hodnotili aj plánovali

Na pôde Slovenskej národnej knižnice v Martine 7. júna 2006 na celoslovenskej konferencii Knižnice 2007 – 2013 (gestorovali ju Slovenská asociácia knižníc a Slovenská národná knižnica) zhodnotili plnenie ôsmich základných úloh, ktoré stanovuje strednodobý programový dokument Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006 (uznesenie vlády SR č. 310/2001). Ide o nasledujúce úlohy:

-         informatizácia a internetizácia knižníc,

-         zabezpečenie informačných zdrojov pre knižnice,

-         poskytovanie knižnično-informačných služieb znevýhodneným používateľom,

-         záchrana, stabilizácia a konzervácia tradičných nosičov informácií,

-         ochrana a sprístupňovanie knižničného fondu,

-         vzdelávanie zamestnancov knižníc a rozvoj ľudských zdrojov,

-         výstavba a rekonštrukcia knižníc,

-         informačná výchova a vzdelávanie detí a mládeže.

Analýza súčasného stavu slovenského knihovníctva sa dotýkala aj plnenia Programu elektronizácie knižníc a budovania integrovaného knižnično-informačného systému tretej generácie (KIS3G). Obsiahly rozbor z podkladov knižníc spracovala, grafmi a tabuľkami – neraz i kritickými pohľadmi – doplnila a predniesla A. Doktorová. Pohľad na knižnice doplnený štatistickými grafmi jednotlivých typov knižníc prezentoval M. Rakús. Strategický plán knižníc SR na roky 2007 – 2013 načrtol Dušan Katuščák. Tento návrh si zachováva  veľmi podobnú štruktúru predošlej stratégie a je v súčasnosti predmetom verejnej diskusie.

Na záver účastníci konferencie konštatovali, že prijatie uznesenia vlády prispelo k rozvoju knižničného systému. Napriek tomu, že sa nepodarilo splniť všetky úlohy v plnom rozsahu, jednoznačne sa vytvorili podmienky na postupné znižovanie rozdielov medzi knižnicami jednotlivých regiónov Slovenska. Na konferencii sa definovali zámery koordinovaného postupu knižníc s cieľom lepšie využiť jestvujúce ľudské, materiálne a finančné zdroje.

Správa a návrh stratégie by mali byť zverejnené na internetovej stránke Slovenskej asociácie knižníc (www.sakba.sk) a cez knižničný portál Infolib (www.infolib.sk), aby sa mohla rozvinúť verejná diskusia a následne, aby pracovná skupina dopracovala materiály pod gesciou SAK. Delegáti konferencie okrem iného žiadajú po dopracovaní predložiť návrh stratégie ministrovi kultúry SR s odporúčaním na jeho zaradenie na rokovanie vlády SR.

–lč–