Komisia neodporúča žiadneho kandidáta na riaditeľa LIC

Výberové konanie na novú riaditeľku alebo nového riaditeľa Literárneho informačného centra bolo ukončené.

Vzhľadom na skutočnosť, že sa výberového konania zúčastnil iba jeden uchádzač a komisia sa jednohlasne zhodla v spoločnom názore, predložila jednotné vyjadrenie hodnotenia uchádzača. 

Výsledok výberového konania

Výberové konanie na nové vedenie LIC bolo vyhlásené 30. apríla 2021. Termín na doručenie prihlášok bol do 30. mája 2021. Do výberového konania prišli kompletné prihlášky od dvoch uchádzačov. Na základe posúdenia ich životopisov, projektov, motivačných listov a hĺbkových pohovorov výberová komisia pozvala do tretieho kola oboch uchádzačov. Jeden z uchádzačov, však z výberového konania odstúpil. Na základe tejto skutočnosti napokon postúpil do tretieho kola jeden uchádzač: Martin Gajdoš.

Tretie kolo výberového konania, zložené z neverejného a verejného vypočutia, sa uskutočnilo 1. júla 2021 v sídle ministerstva kultúry. Výberová komisia sa po skončení tretieho kola a po vyhodnotení výberového konania rozhodla neodporučiť uchádzača Martina Gajdoša vymenovať do funkcie riaditeľa Literárneho informačného centra z dôvodov, ktoré sú zadefinované v zápisnici nasledovne: absencia základných znalostí z oblasti literatúry, jej reflexie a propagácie doma a v zahraničí; absencia hĺbkových znalostí o fungovaní Literárneho informačného centra; absencia skúseností s riadením väčších tímov; nedostatočná vízia rozvoja Literárneho informačného centra v strednodobom a dlhodobom horizonte; chýbajúca predstava o spolupráci s odbornou a laickou verejnosťou; nepostačujúce prezentačné schopnosti a jazyková vybavenosť.

Nové výberové konanie

Nakoľko vo výberovom konaní na post riaditeľky alebo riaditeľa LIC nebol vybraný žiaden uchádzač, výberové konanie sa bude opakovať. Termín vyhlásenia nového výberového konania  zverejní ministerstvo kultúry v priebehu najbližších mesiacov. Tento postup svedčí o tom, že ministerstvo kultúry chce pristupovať k nomináciám do pozícií riaditeľov svojich organizácií transparentne a očakáva od nich vysokú odbornosť v daných oblastiach. Komisia rozhodovala nezávisle a odborne, tak ako sa očakáva vďaka novej smernici výberových konaní, ktoré nastavilo vedenie ministerstva kultúry pri svojom nástupe.

Výberová komisia

O kandidátovi na vedenie LIC rozhodovala 7-členná výberová komisia. Troch členov komisie menovala priamo ministerka kultúry, a to Jozefa Švolíka (zástupca ministerky z vecne príslušného organizačného útvaru MK SR), Miroslavu Vallovú (externá odborníčka s reputáciou a dlhodobou praxou v oblasti manaž­mentu) a Ivanu Budínsku (externá odborníčka s reputáciou a dlhodobou praxou v riadení verejnej organizácie, ktorá je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou mimo oblasti kultúry). Za personálnu poradkyňu ako externú odborníčku, menovala ministerka kultúry na návrh Osobného úradu MK SR Dianu Čekmeovú. Ďalších troch členov výberovej komisie ministerka vymenovala na základe návrhov z externého prostredia: Marek Vadas (zástupca zamestnancov LIC), Miloslav Vojtech (externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou experta na danú oblasť navrhnutý zástupcami akademického prostredia) a Judit Görözdi (externá odborníčka s reputáciou a dlhodobou praxou z prostredia nezávislej kultúry navrhnutá riaditeľom Fondu na podporu umenia).

Výberové konanie sa riadilo pravidlami novej smernice o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup. Zápisnicu z výberového konania, záznam z verejného vypočutia, životopis uchádzača a jeho projekt riadenia a rozvoja LIC zverejnilo ministerstvo na podstránke daného výberového konania na svojom webovom sídle.

Titulné foto: Freepik