Kompletné Šmatlákove Dejiny slovenskej literatúry

Krátko po novom vydaní druhého zväzku monografie Stanislava Šmatláka Dejiny slovenskej literatúry II. (vyšla v decembri 2001), vychádza začiatkom februára aj prvý zväzok diela, ktoré vo svojom súhrne predstavuje syntetický pohľad na slovenskú literatúru od jej počiatkov do polovice 20. storočia.
           Dejiny slovenskej literatúry I. prinášajú Šmatlákov pohľad na slovenskú literatúru od deviateho do osemnásteho storočia a úvodná kapitola sa dotýka problematiky syntézy slovenských literárnych dejín. Ďalšie kapitoly prinášajú pohľad na literárnu kultúru na stredovekom Slovensku (kultúrny odkaz Veľkej Moravy a začleňovanie Slovenska do kultúrno-literárnej orientácie uhorského štátu) a literatúru renesančného humanizmu, do ktorej Šmatlák zahŕňa formovanie nového literárneho vedomia a storočie slovenskej renesančnej literatúry. Kapitola Literatúra v období baroka sa zaoberá otázkami konfesionálnej a jazykovej diferenciácie slovenskej literatúry v tomto období a predstavuje slovenskú barokovú poéziu ako výraz barokovej religiozity. Záverečná kapitola prináša pohľad na vstup Slovenska do "osvieteného" veku, hľadaniu kultúrne integrovanej podoby národnej literatúry a venuje sa tvorivým aktivitám slovenského básnického klasicizmu.
           Novým, kompletným vydanie Šmatlákových Dejín slovenskej literatúry vychádza Literárne informačné centrum v ústrety trvajúcemu záujmu literárnej verejnosti, pedagógov a študentov humanitných fakúlt vysokých škôl o syntetický, moderný pohľad na slovenskú literatúru. Výrazne tak rozširuje možnosti a dostupnosť poznávania cesty, ktorou prešla za tisícročie svojho vývinu naša národná literatúra.

Anton Baláž
 
OBJEDNAJTE SI TENTO KNIŽNÝ TITUL!
 
Objednávka pre SR