Konferencia Informačná spoločnosť a kultúra 2002

V dňoch 18. a 19. júna 2002 sa v priestoroch Ministerstva kultúry SR uskutočnila konferencia "Informačná spoločnosť a kultúra 2002", ktorú usporiadalo Oddelenie informatiky MK SR pre svojich kolegov - informatikov z organizácií rezortu kultúry.

Cieľom tejto konferencie bolo poskytnúť informácie o postavení a pôsobení kultúry v procese budovania informačnej spoločnosti, o aktivitách v tejto oblasti v rámci Programu eEurope+ a možnostiach medzinárodnej spolupráce:

význam informačných technológií pri ochrane a prezentácii kultúrneho dedičstva - pamäťové inštitúcie

poskytovanie verejných informačných služieb - skúsenosti knižníc a ďalších kultúrnych inštitúcií

kultúrny obsah na internete - propagácia kultúrnych aktivít prostredníctvom internetu

V rámci programu so svojim pútavým príspevkom vystúpil i vedúci Oddelenia informatiky LIC Andrej Matuška, ktorý prítomným predviedol domovskú stránku LIC s tzv. Literárnym portálom. Tento portál je vlastne akýmsi virtuálnym katalógom literárnych kontaktov, ktorého štruktúru tvoria logicky a tématicky zoradené odkazy na informačné zdroje na internete, týkajúce sa slovenskej literatúry. Literárny portál má ambície sa stať vynikajúcou a neoceniteľnou pomôckou nielen pre študentov či literárnych odborníkov, ale aj pre radového užívateľa internetu so záujmom o slovenskú literatúru a literárny život na Slovensku.

Andrej Matuška účastníkom konferencie predstavil aj čerstvý internetový projekt - Album slovenských spisovateľov, ktorý vyvolal úprimný záujem. Zaujal najmä svojou prehľadnou štruktúrou, výberom informácií, kvalitným dizajnom a "ľudským" prostredím.
Predstavený projekt vyvolal u niekoľkých predstaviteľov organizácií nielen záujem ale aj konkrétne ponuky na spluprácu. V rámci širokej diskuzie sa prítomní spontánne zhodli na potrebe vzájomnej spolupráce, najmä pri budovaní spoločných projektov tohto typu.

(Konferencia "Informačná spoločnosť a kultúra 2002" na webstránke MK SR)

Konferencia "Informačná spoločnosť a kultúra 2002" bola kvalitne a odborne pripravená, mala rôznorodý a zaujímavý program, ktorý všetkých prítomných zaujal, a aj napriek takmer tropickým horúčavam sa tešila vysokej účasti. Veľkým prínosom pre účastníkov bola aj možnosť vzájomného sa zoznámenia, výmeny názorov a skúseností, vytvorenie neformálneho priestoru pre vznik vzájomnej spolupráce.