Konkurz na manažéra šírenia literatúry do zahraničia

Literárne informačné centrum vypisuje konkurz na manažéra alebo manažérku šírenia slovenskej literatúry do zahraničia.

Predpoklady:

  • výborná znalosť angličtiny a nemčiny

  • organizačné a komunikačné schopnosti

  • znalosť práce s textom

  • dobrá orientácia v kontexte slovenskej literatúry

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

- tvorba koncepcie šírenia slovenskej literatúry v zahraničí, začlenenej do systému reprezentácie slovenskej kultúry vo svete, príprava a realizácia konkrétnych krokov podpory medzinárodnej kultúrnej výmeny a prezentácie slovenskej literatúry v zahraničí, propagácie a jej vydávania v zahraničí
- nadväzovanie a rozvíjanie kontaktov so zahraničnými vydavateľstvami, medzinárodnými a národnými organizáciami v oblasti literatúry a knižnej kultúry a organizáciami v zahraničí orientovanými na stimuláciu prekladov (vydavateľstvá, slovenské inštitúty, kultúrne inštitúcie, lektoráty slovakistiky, literárni agenti a agentúry, s vedcami, prekladateľmi, spisovateľmi)
- koncepčná príprava, redigovanie a korigovanie propagačných materiálov o slovenskej literatúre v cudzích jazykoch, organizovanie a zabezpečenie prekladov slovenských materiálov do iných jazykov pre potreby propagácie slovenskej literatúry v zahraničí
- organizovanie prezentácií diel slovenských autorov na odborných a propagačných podujatiach o slovenskej literatúre v cudzích jazykoch a na literárnych akciách v rámci MKV, vrátane tlmočenia počas podujatí a pracovných stretnutí
- získavanie a spracúvanie informácií týkajúcich sa medzinárodných literárnych podujatí, spolupráca pri zabezpečovaní účasti slovenských autorov a verejnosti na týchto podujatiach
- aktívna spolupráca pri všetkých aktivitách s inými oddeleniami pri organizovaní domácich a zahraničných podujatí a aktivít
- a iné

Ponúkame trvalý pracovný pomer a odmeňovanie podľa zák. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a  nariadením vlády č. 388/2018 príloha č. 3.

CV a motivačný list pošlite na adresu drabova@litcentrum.sk do 15. 2. 2020.

Inzerát nájdete aj na Profesia.sk.