KONŠTRUKCIE BUDOV Z MONOLITICKÉHO BETÓNU

Realizácia konštrukcií budov z monolitického betónu si vyžaduje vysokú odbornosť. Väčšina publikácií je špecializovaná na určitú oblasť betónového staviteľstva. Táto obsahuje všetko, čo treba vedieť o konštrukciách budov z monolitického betónu z hľadiska teórie a praxe. Autori v nej rešpektovali najnovšie technické normy (aj európske) zavádzané do našej normovej sústavy v posledných rokoch. Užitočné informácie v nej nájdu nielen projektanti, pripravovatelia výroby a výkonní technici, ale aj investori či študenti odborných stavebných škôl.

Prvá odborno-technická časť poskytuje zásady návrhu konštrukcií, zložky čerstvého betónu a jeho výrobu, správne technologické postupy pri doprave, ukladaní, zhutňovaní a ošetrovaní čerstvého betónu ako aj kontrolu kvality výrobného procesu. Zahŕňa aj problematiku vystužovania betónových konštrukcií, problematiku debnení, postupy pri odebňovaní a oddebňovaní ako aj parametre stavebných strojov a mechanizmov používaných pri výrobe čerstvého betónu a betónovej konštrukcie. Druhá časť predstavuje konkrétne spôsoby realizácie stavieb najvýznamnejších firiem na slovenskom trhu, významných dodávateľov prísad a prímesí do betónu, transportbetónu, betonárskej výstuže, debnení, lešení ako aj dodávateľov strojov a mechanizmov používaných pri realizácií monolitických stavieb. Tretiu časť tvorí register širokého okruhu dodávateľov a realizačných firiem monolitických konštrukcií. Ak nám pošlete do 26. apríla kupón vydavateľstva Eurostav z 11. strany, budete zaradení do žrebovania o túto publikáciu, ktorej cena je 399 Sk.