Vydavateľstvo Príroda zameriava svoju edičnú činnosť na celoživotné vzdelávanie – ponúka učebnicovú a doplnkovú literatúru od materských po vysoké školy a  nezabúda ani na samoukov v  každom veku, pre ktorých pravidelne pripravuje aktuálne učebnice cudzích jazykov. Z najnovšej produkcie je to Fort_Schritte. Nemčina pre samoukov a kurzy od Romana Mikuláša. Autor v tejto učebnici a  cvičebnici nemeckého jazyka uplatnil svoje bohaté publikačné a  pedagogické skúsenosti a  prezentuje sa ako úspešný didaktik a  metodológ. V  porovnaní s podobnými príručkami na našom knižnom trhu, ktoré sú poväčšine nemeckej proveniencie, sa autor zameriava nielen na úspešné a  kvalitné osvojenie cudzieho jazyka, ale učebný materiál zároveň sprostredkúva informácie o  reáliách. Príkladom je návšteva Viedne, kde sa študent dozvie o  typických jedlách, nápojoch, charakteristike ľudí, politickej scéne. Slovnú zásobu rozširuje výhradne autentický textový materiál (novinové články, rozhovory, text piesne). Súčasťou každej lekcie je prekladový slovníček obsahujúci všetky nové lexikálne prvky. Správne zvládnutie gramatiky je zaručené množstvom vhodných a typovo rôznych cvičení. Súčasťou je aj CD nahrávka k textom, ktorá pomáha upevňovať slovnú zásobu a nácvik správnej výslovnosti. Obsahovo učebnica korešponduje s úrovňou B2 podľa európskeho referenčného rámca a  je určená tak na samoštúdium, ako aj na použitie v intenzívnych jazykových kurzoch.