Krvavé sonety na SASe

Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk - je špecializované pracovisko Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Každoročne organizuje a realizuje letnú školu slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca, ktorú FF UK ponúka zahraničným záujemcom už od roku 1965. V pondelok 19. augusta bola súčasťou programu aj diskusia a prezentácia Krvavých sonetov, predovšetkým anglického prekladu, ktorý vyšiel v Literárnom informačnom centre. Účastníkmi prednášky so svojimi príspevkami boli John Minahane, ktorý toto dielo preložil, profesor Ján Zambor a profesor Marián Andričík. Slovenské ukážky čítal herec Štefan Bučko

Profesor Ján Zambor na úvod prezentácie predstavil titul Hviezdoslav v interpretáciách - je to zborník z príspevkov, ktoré odzneli na konferencii (9. 6. 2009) konanej v rámci Hviezdoslavovho roka (160. výročie narodenia). Prekladateľ John Minahane poslucháčom priblížil svoju osobnú cestu k tomuto prekladu ako aj prístupy, ktoré pri práci s textom využil. Rovnako vyslovil súkromnú prosbu, aby sa našiel študent, kroý by svoju záverečnú vysokoškolskú prácu založil na tom, čo sám Hviezdoslav čítal v lete roku 1914 a ako sa to v jeho práci odrazilo.

Marián Andričík, ktorý je profesorom a prodekanom pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, priniesol niekoľko zaujímavých čísel z jeho skúmania Krvavých sonetov. Napríklad spočítal, že zatiaľ čo v originálnych sonetoch sa nachádza 84 veršových presahov, v preklade ich našiel 130. Matematicky dokázal aj to, že sémantická hustota Hviezdoslavovho jazyka má bližšie k angličtine než k slovenskému jazyku, čo prekladu určite pomohlo. Rovnako vyjadril napríklad názor, že tento anglický preklad je pre súčasného anglického čitateľa zrozumiteľnejší než originál Hviezdoslavovho diela pre súčasného slovenského čitateľa.  

  • Krvavé sonety na SASe - 0
  • Krvavé sonety na SASe - 1
  • Krvavé sonety na SASe - 2
  • Krvavé sonety na SASe - 3
  • Krvavé sonety na SASe - 4
  • Krvavé sonety na SASe - 5
  • Krvavé sonety na SASe - 6