Kukučínovská konferencia na FF UK v Bratislave

V zasadacích priestoroch Filozofickej fakulty UK v Bratislave sa dňa 9. júna 2010 konala medzinárodná konferencia za účasti šiestich krajín vrátane Slovenska (vystúpili odborníci z oblasti literárnej vedy z Poľska, Česka, Ruska, Chorvátska a Francúzska), na ktorej odznelo viac ako dvadsať referátov o Kukučínovom živote a diele pri príležitosti 150. výročia narodenia Martina Kukučína, zapísaného do kalendára kultúrnych výročí UNESCO.

Na príprave konferencie sa podieľali Literárne informačné centrum v Bratislave,  Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Ústav slovenskej literatúry SAV, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity a Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska – Klub nezávislých spisovateľov.

Najhodnotnejšie referáty, ktoré odzneli v rámci všetkých seminárov a konferencií, usporiadaných v rámci Kukučínovského roka budú prezentované v zborníku Kukučín v interpretáciách. Odborným garantom ako i zostavovateľom zborníka bude Ján Gbúr a vyjde ako edičný projekt LIC.

Organizátori konferencie
Účastníci
Účastníci 2
Učastníci 3
Prezentácia: Martin Kukučín - majster dialógu

 

 

 

Zvukové záznamy príspevkov konferencie 

 

Program konferencie:

9:00  

   Otvorenie (Zuzana Kákošová)

   Vstupné slovo (Dana Podracká)

9:20 

   René Bílik: Dejiny ako príklad (Kukučínov historický cyklus)

   Vivien Cosculluela: Porovnávacia štúdia o Dojmoch z Francúzska
   alebo Kukučín očami Francúza

   Veronika Dianišková: Argentínske motívy v diele Martina Kukučína

   Miroslav Dudok: Bračský diskurz alebo interlingválne a intertextové
   prostriedky u Martina Kukučína

   Ján Gbúr: Lineárne epické rozprávanie ako spôsob vertikálnej
   diagnostiky postáv (Na jarmok)

10:35 PRESTÁVKA

10:45

   Ivica Hajdučeková: Spiritualita ako východisko v realistickom
   stvárnení (desentimentalizovanej) lásky v románe Syn výtečníka

   Daniel Hevier: Historické romány M. Kukučína Bohumil Valizlosť Zábor
   a Lukáš Blahosej Krasoň

   Braňo Hochel: Podoby zmieriteľnosti v najranejšom Kukučínovi

   Viliam Jablonický: Svet domovom a domov (vzdialeným a blízkym)
   svetom

   Dana Hučková: Kukučín v Prahe

   Ján Kačala: Martin Kukučín – tvorca prozaickej literárnej reči
   na konci 19. storočia

12:00 DISKUSIA

12:20 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA

13:00 

   Zuzana Kákošová: Martin Kukučín dramatik

   Milan Kendra: Sociologický a antropologický rozmer humoru
   (od sentimentálno-romantických poviedok k Rysavej jalovici)

   Zrinka Kovačević: Hrvatski motivi u djelu Martina Kukučína

   Renáta Bojničanová: Idealizácia reality v patagónskom cestopise
   Martina Kukučína

   Rafał Majerek: Otázka národnej identity v poprevratovej tvorbe
   Martina Kukučína  (na príklade románu Lukáš Blahosej Krasoň)

   Alla Mašková, doktorka filologických vied: Martin Kukučín a ruská literatúra

   Slavomír Ondrejovič: Jazyk Martina Kukučína v letokruhoch času

14:30  PRESTÁVKA

14:40 

   Vladimír Petrík: Historické romány Martina Kukučína

   Ivo Pospíšil: Typ Kukučínovy prózy a české souvislosti

   Marta Součková: Modelovanie personálnej témy v textoch M. Kukučína

   Barbara Suchoń-Chmiel: Dies irae Martina Kukučína – sakrálna
   koncepcia sveta a človeka

   Mária Šimková: Jazykové prostriedky vo vybraných dielach
   Martina Kukučína (korpusovo-lingvistická analýza)

15:50  PRESTÁVKA

16:00 

   Ivana Taranenková: „Z teplého hniezda" (k biografickým
   prózam Z teplého hniezda, Veľkou lyžicou, Do školy)

   Eva Tibenská: Martin Kukučín – majster dialógu

   Anna Valcerová: Chorvátske motívy v Kukučínovej tvorbe

16:30  DISKUSIA A ZÁVER