LIC vydalo prvé číslo Spravodajcu

Literárne informačné centrum vydalo prvé číslo Spravodajcu. Informatórium o činnosti organizácie je koncipované v širšom zábere. Preto vyšlo ako príloha dvojtýždenníka Knižná revue (13. číslo, 25. júna 2003). Chce byť zrkadlom činnosti Literárneho informačného centra, predovšetkým o zahraničných aktivitách LIC, o podpore a prezentáciách slovenskej literatúry vo svete, o ktorých je primálo informácií v slovenských masmédiách.
           Riaditeľ LIC Alexander Halvoník osvetľuje poslanie a postupnú profiláciu organizácie v úvodníku Literárne informačné centrum po transformácii: ,,...nemôžeme nezbadať, že takmer prestala existovať literárna kritika, že ubúda pokusov celostnejšie reflektovať literárnu tradíciu i momentálnu situáciu literatúry, že rozmanitosť, ktorá by mala byť aj v literatúre sprievodným znakom demokracie... Skôr ako zmenou postavenia literatúry v súčasnom svete tento stav treba vysvetľovať všeobecným nezáujmom o chlebové veci literatúry, ktorá, ako napokon každý zdravý organizmus, potrebuje pre svoj zdravý vývoj zázemie faktov a informácií. Kritik predsa musí poznať kontext toho, čo má kritizovať, čitateľ by mal vedieť, z čoho si vybrať a učiteľ potrebuje byť informovaný, aby mohol plnohodnotnú informáciu odovzdať žiakom. Ak takéto zázemie neexistuje, nastáva literárny nihilizmus: literatúra stratená z očí sa vytráca i z mysle. Tento kritický stav by mali pomôcť prekonať dokumentačné aktivity LIC, predovšetkým jeho faktografická databáza o súčasnej slovenskej literatúre, budovaná v tradičnej (novinovej, časopiseckej, knižnej) i elektronickej (internetovej) podobe a priebežne dopĺňaná o najnovšie fatky. A skutočne tu existuje napriek všetkej skepse niečo ako hlad po informáciách takéhoto druhu."
           Spravodajca informuje o najväčšom stretnutí vydavateľov v strednej Európe, o Medzinárodnom knižnom veľtrhu vo Varšave (konal sa 15. - 18. mája 2003) a o Vyšehradskom salóne, ktorému dominovala téma spoznávania národov V 4 najmä prostredníctvom literatúry. LIC pripravilo na veľtrhu niekoľko sprievodných podujatí, napokon, ako na všetkých medzinárodných veľtrhoch. V retrospektíve zhŕňa národnú prezentáciu na veľtrhoch. Reportáž Literatúra interaktívne pútavo dokumentuje prvý ročník Literárnych stretnutí, interaktívnych besied z 20. - 22. mája v bratislavskom V-klube. Majú vrátiť tradíciu literárnej besedy, no moderným spôsobom, využijúc prirodzený záujem mládeže o spisovateľa a jeho dielo. Besedy pripravili a moderovali pracovníci LIC, a tak oživujú bezprostredný kontakt literatúry s jej prijímateľmi. Aký je však súčasný čitateľský záujem, to sa bude skúmať v reprezentatívnom sociologickom výskume čitateľskej kompetencie obyvateľstva SR. Pripravuje ho LIC v spolupráci s Národným osvetovým centrom - Ústavom výskumu kultúry a verejnej mienky.
           Tiež podáva správu o podpore vydávania slovenskej literatúry v zahraničí a o dotačnom systéme na podporu vydávania prekladov slovenskej literatúry v zahraničí.
           Zahraničné iniciatívy, snaha o nadviazanie priamej, živej komunikácie medzi národmi východnej a strednej Európy prostredníctvom francúzskeho jazyka smerujú z Paríža do Banskej Štiavnice. Spravodajca informuje o iniciatíve Smerovanie na východ - Cap a l´est a o nadchádzajúcom festivale frankofónnej poézie v dňoch 20. - 24. augusta 2003 v Banskej Štiavnici. Spravodajca v samostatných blokoch podáva informácie o tlačových - knižných a časopiseckých a tiež internetových produktoch (určených nielen domácim, i zahraničným čitateľom a záujemcom o slovenskú literatúru), ktoré sú významnými výstupmi LIC i slovenskej knižnej kultúry vôbec.
           Spravodajca je adjustovaný v európskom novinovom formáte a v grafike súčasného novinového štandardu.

Ľubica Suballyová