Spolok slovenských spisovateľov

v y h l a s u j e

druhý ročník celoslovenskej

Literárnej súťaže Margity Dobrovičovej

v oblasti duchovne orientovanej poézie.

Súťaž je určená mladým autorom vo veku do 35 rokov.

Súťažné texty treba poslať do 15. decembra 2004 na adresu Spolok slovenských spisovateľov, Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1. Príspevky zasielajte v 5 exemplároch v obálke s označením Literárna súťaž M. Dobrovičovej. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v júni 2005 v rámci podujatia venovaného pamiatke M. Dobrovičovej.