Literárna súťaž  so štefánikovskou tematikou

Pri príležitosti 125. výročia narodenia M. R. Štefánika  a roku M. R. Štefánika - 2005 vypisuje Spoločnosť M. R. Štefánika literárnu súťaž so štefánikovskou tematikou v týchto žánroch: pôvodná próza (poviedka, novela, román), pôvodná literárna a historická esej, pôvodný literárny scenár (dokumentárny a hraný film), pôvodná divadelná dráma, rozhlasová a televízna inscenácia.

Podmienky súťaže:

Súťaž je verejná, neanonymná. Zúčastniť sa na nej môžu autori s pôvodnými, doteraz nepublikovanými rukopismi v slovenskom jazyku. Súťažné práce treba poslať do 28. júna 2005 v 3 vyhotoveniach na adresu: Spoločnosť M. R. Štefánika, Národný dom Štefánikov, Brezová pod Bradlom, PSČ 906 13.     

V sprievodnom liste treba uviesť meno autora, dátum narodenia, adresu, telefónny kontakt, názov textu, ako aj označenie súťažnej kategórie, do ktorej autor prácu prihlasuje. Ocenené práce budú publikované v zborníku.

Hlavná cena za najlepšiu prácu (bez rozdielu žánru) 25.000,-Sk

Cena za najlepšiu prácu vo vybranom súťažnom žánri 5.000,–Sk

Zvláštna prémia poroty za text, ktorý prináša originálny pohľad, nový a doteraz nepublikovaný fakt či dokument zo života M. R. Štefánika a ďalšie prémie.

Súťažné práce bude posudzovať odborná porota zložená zo zástupcov Spoločnosti M. R. Štefánika, Spolku rodákov M. R. Štefánika, Krajskej hvezdárne Banská Bystrica, Literárneho informačného centra a Literárneho fondu SR.

Bližšie informácie na tel: 034/6242267, 0903251639