Literárne ceny a prémie Literárneho fondu

Literárny fond – výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru udeľuje každoročne tieto literárne ceny:

1. Cena za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu,

2. Cena Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do maďarčiny,

3. Cena Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny,

4. Cena Ivana Kraska za debut v slovenskom jazyku (veková hranica do 35 rokov),

5. Cena Alexandra Pavloviča za pôvodné dielo v rusínskom jazyku.

Ceny a prémie možno udeliť len občanom SR s trvalým pobytom na Slovensku, členom aj nečlenom spisovateľských organizácií na Slovensku. Do úvahy prichádzajú diela z oblasti prózy, poézie, divadelné, rozhlasové a televízne hry, literárne scenáre realizovaných hraných filmov, diela literatúry faktu a literárnovedné diela.

Vydavateľstvá a autori diel môžu posielať návrhy na ocenenie najlepších knižných diel, ktoré vyšli v roku 2004 (1. vydanie), do 15. januára 2005. Návrhy musia obsahovať stručnú charakteristiku diela, osobné dáta a adresy autorov, ako aj tri výtlačky knihy.