Literárne ceny a prémie Literárneho fondu 2009

Cena LF za pôvodnú literárnu tvorbu:

 

Antonovi Hykischovi za román Rozkoše dávnych čias (vyd. Matice slovenskej)

  Dielo Antona Hykischa je výnimočné tým, že predstavuje ságu o osudoch viacerých generácií rodu, a robí tak prostredníctvom prepracovanej kompozície a s autobiografickým nasadením pri líčení osobných zážitkov. Má beletristicko-dokumentárny charakter, spĺňa charakter „svedectva i kroniky" (P. Mišák). Je autentickou a rozsiahlou pamäťovou rekonštrukciou slovenského osudu od obdobia vojnového slovenského štátu, cez povojnové obdobie, roky stalinských represií a obdobie politického uvoľnenia, ktoré umožnilo v šesťdesiatych rokoch sformovať generáciu kritických intelektuálov a umelcov.

  Zjednocujúcim fenoménom kompozičných línií je postava Andyho (Andreja Hybeša), autorovho alterega, žijúceho rovnako intenzívne spoločenskými, ako súkromnými problémami. Nepasuje sa do pozície hrdinu, iba približuje, ako s čestnou snahou, i s omylmi a prešľapmi prechádzal časom, v ktorom sa zhodou okolností udiali epochálne zmeny v európskej civilizácii, nielen na Slovensku. Cez odkazy na ne premieta na pomyselné „plátno" atmosféru rôznych čias cez jej príznačné známe osobnosti: sú tu zachytené psychologické črty A. Dubčeka, L. Svobodu, G. Husáka, ale aj „historická rekonštrukcia Stalinovej smrti, ktorá pôsobí až mrazivo autenticky" (A. Baláž). Prednosťou sú dôveryhodne a farbisto vykreslené reálie. Pútavé rozprávanie využíva viacnásobnú retrospektívu, striedanie kompozičných línií a vsuvky tvorené montážou úryvkov novinových článkov, filozofických citátov, listov. Špecifický spisovateľský priestor tvoria reflexie o svete kníh, osobne ladené „zápisnice" zo spisovateľských zjazdov, či traktáty o slovách, schopných prevziať na seba moc, keď zlyhala tá zákonodarná.

  Autor román rozčlenil do 11 častí, začína sa exotickou cestou hlavného hrdinu do Indie, kde karmická veštba predznamenáva príchod osudného roku 1968. Vojnové štyridsiate roky sa mu spájajú s drámou rodičov. V každej zo sond do určitej fázy 20. storočia sa nachádzajú vnútorné monológy o intimite postáv, hromadné scény s rušnými vystúpeniami v dave, vyhrotené dialógy medzi zástupcami protikladných názorov. Početné obrazy ženských postáv - a medzi nimi aj taktnej a inteligentnej manželky Fely - vyúsťujú v závere do symboliky večnej ženy, nesúcej v sebe všetky rozkoše, pochopiteľné iba tomu, kto nimi prešiel. V závere románu sa nachádza dialóg medzi Andym – už starcom – a jeho vnukom, mladíkom novej doby, viac pragmatickej, menej náchylnej uveriť idei bez racionálneho zdôvodnenia.

Prémie:

 

Rudolfovi Dobiášovi za básnickú zbierku Litánie k slobode (vyd. M. Vaška)

Erikovi Ondrejičkovi za básnickú zbierku (e)Pigramy (ELÁN)

Pavlovi Vilikovskému za román Vlastný životopis zla (Kalligram)

 

Veronike Šikulovej za román Domček jedným ťahom (Vyd. Slovart)

Marte Hlušíkovej za prózu Neznášam, keď ma hladkajú po hlave (vyd. Matice slovenskej)                                               

 

Jozefovi Bobovi za dielo Generáli (vyd. Matice slovenskej)                                               

Ivanovi Szabóovi za dielo Smiech a slzy Tatra revue (PT Marenčin)

Emíre Khidayer za dielo Arabský svet – iná planéta (PT Marenčin)

 

Etele Farkašovej za dielo Čas na ticho (Vyd. Spolku slovenských spisovateľov)

Jozefovi Mihalkovičovi za dielo Listové tajomstvá (F.R.&G.)

Vladimírovi Petríkovi - Vladimírovi Barboríkovi za dielo Hľadanie minulého času (Vyd. Slovart)

 

Cena Ivana Kraska za literárny debut:

 

Vladimírovi Štefaničovi za román Kráľovná z Tammiru – priatelia čarovnej vŕby (Don Bosco)

  Debut preukázal autorovu remeselnú zručnosť, ľudskú a umeleckú zrelosť, jeho jazyk plynie ľahko, je krehký, obrazný a presvedčivý. Pohybuje sa v priestore zádrapčivej reality a snovej fikcie, tej reality, ktorú tvoria a spotvorujú dospelí, a tej fikcie, ktorou ich dieťa rozkrýva... Na prvý pohľad jednoduchý príbeh opretý o korene rozprávkových svetov, vskutku však zrodený z autorovho zamýšľania sa nad otázkou, že čo sa stane, ak nie bytosť rozprávková, ale priam rozprávkovo dobrý človek vkročí do reálnej zauzleniny medziľudských vzťahov... Nerozsiahly román je zvláštny a príťažlivý aj tým, že si priam vyžaduje - napokon, ako každá citlivejšia komunikácia - naozaj intímnu, nerušenú čitateľskú situáciu.

  Rozprávkový príbeh dievčatka, ktoré osirie, ale jeho osud v rodisku nie je nikomu ľahostajný, a najmä nie dobráckemu starcovi. A práve jeho pričinením sa sirota napokon stáva kráľovnou lesa.

  Prózu - pri jej porovnávaní s inými - možno označiť za naozaj tú najlepšiu spomedzi debutov roka 2009, je to majstrovsky spracovaná téma, a nielen prozaicky, ale aj eticky, a ľudskosť autorovho príbehu nepochybne osloví každého čitateľa...

Prémia:

 

Kataríne Šajbanovej za román Bublina (Ikar)

Cena Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku:

 

Anikó Polgárovej za prózu Régésznő körömcipőben – Archeologička v lodičkách (Kalligram)

 

Prémie:

 

József Keserű za dielo Mindez így / Všetko tak (NAP Kiadó)

Gergely Vida za dielo Babits-olvasatok / Babitsovské lektúry (Kalligram)

 

Árpád Tőzsér za dielo Csatavirág / Kvet bojiska (Kalligram)

Cena Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku:

 

Ivanovi Jackaninovi za dielo Čornyj jaščyk zriloji damy / Čierna skrinka zrelej dámy (Spolok ukrajinských spisovateľov)

 

Prémie:

Ivanovi Jackaninovi za preklad diela Július Balco: Horobjačyj koroľ  / Vrabčí kráľ (Timpani)

Jozefovi Zbihlejovi za básnickú zbierku Synij viter / Modrý vietor (Cuper)                                                                     

Cena Alexandra Pavloviča za pôvodné dielo v rusínskom jazyku 2008 - 2009:

 

Jozefovi  Kudzejovi za knihy bájok Bajky - zabavljajky (Bájky) a Bajkarjovy dumy (Bájkarove rozjímania) (vyd. Rusin a Ľudové noviny) s prihliadnutím na diela Duchovny pisňi (Duchovné piesne) (Obščestvo sv. Joana Kerstiteľa) a Pacerky (Ruženec) (vyd. Rusin a Ľudové noviny).