Literárne hádanky

Aj v hádankách uverejnených v Knižnej revue č. 11 sa ukrývali také známe diela, že bolo pre vás hračkou vylúštiť ich. Za správnu odpoveď na 1. hádanku: Arthur Conan Doyle Pes baskervillský posielame učebnicu angličtiny pre najmenších Anglické slová na každý deň z vydavateľstva SPN – Mladé letá Jánovi KEREČANINOVI do Košíc. Vlasta KIŠOVÁ z Michaloviec, ktorá správne vyčítala zo štvorveršia 2. hádanky: Jozef Cíger Hronský Jozef Mak, si svoje literárne vedomosti môže rozšíriť o antické názory na život v podaní Marca Aurelia z knihy Myšlienky k sebe z Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov.

Literárne dielo zašifrované v prvej hádanke sa radí k najvýznamnejším i najznámejším prózam európskeho realizmu 19. storočia. Hádanka je vystavaná tak, že naznačuje jeho hlavný tematický a ideový plán.

Druhá hádanka, v ktorej sa ukrýva dielo slovenského tvorcu, je urobená iným spôsobom – odkazuje predovšetkým na samotný titul.  

I.

Majetok svoj dcéram delí,

kvôli nim aj rentu predá.

Napokon ho stihne bieda,

zomiera sám, osamelý.

II.

Zvláštny význam názov skrýva:

končatiny oddelené od tela.

Autor zbierky často sníval.

Máte všetko, čo vám treba, priatelia.

Domnievame sa, že rozlúštenie hádaniek už v tejto chvíli nie je pre vás ťažkou úlohou. Aby ste si svojimi riešeniami boli istí, dodávame ešte niekoľko informácií. Autor prvého diela patril už za života vo svojej vlasti k známym románopiscom, hoci tvoril v období, keď mal v tomto smere aj veľmi vážnu konkurenciu. Román je súčasťou trilógie, ktorá je celkovo zameraná na kritiku spoločenských pomerov, bezohľadnosti a bezcitnosti.

Dielo z druhej hádanky patrí medzi najslávnejšie slovenské básnické knihy, ale je aj kľúčové z hľadiska literárneho vývinu. Ide totiž o prvú knihu slovenskej odnože surrealizmu – nadrealizmu. O jej autorovi je známe, že sa – v intenciách avantgardy – venoval aj výtvarnému umenie. V literárnych kruhoch sa traduje tiež to, že bol i veľkým gurmánom.

Riešenia oboch hádaniek (krstné mená a priezviská autorov a názvy diel) zašlite do redakcie do 4. júla spolu s priloženými kupónmi vydavateľstiev IKAR a FRAGMENT.

Vymýšľa Igor Hochel