Literárne hádanky

Ani veršované hádanky z Knižnej revue č. 8 vám nerobili veľké problémy, všetky odpovede boli správne. Z prvého štvorveršia ste si podľa refrénu ,,Nikdy ver!“ ľahko doplnili báseň Edgara Allana Poea Havran; druhé štvorveršie napovedalo podľa antického príbehu, že ide o Narcisa a k názvu ste už správne priradili autora Rudolfa Slobodu. Zo súťažiacich sme vyžrebovali Milicu MATEJKOVÚ z Bratislavy a Slovenské pedagogické nakladateľstvo – ML jej venuje Maturitu po novom – Dejepis; Konfuciove Rozhovory a výroky venuje Slovenský Tatran Márii TOMASZOVEJ z Bardejova.

V prvej dnešnej hádanke je zašifrované významné prozaické dielo inonárodnej literatúry z roku 1928, ktoré je kritickým pohľadom na súdobú spoločnosť v príslušnej krajine. Ide o jeden z najznámejších satirických románov, zachovávajúci si svoju popularitu do dnešných čias. Našim čitateľom sa v preklade po prvý raz dostal do rúk už v roku 1940 a dnes ho máme vo viacerých vydaniach.

Súčasný slovenský básnik, autor knihy ukrývajúcej sa v druhej hádanke, debutoval na konci 60. rokov minulého storočia. Potom sa na dlhé roky odmlčal, pretože žil v Nemeckej spolkovej republike. Do literatúry sa vrátil po roku 1989 a odvtedy vydal niekoľko  básnických diel, ktoré sú pre milovníkov poézie esteticky príťažlivé svojou nápaditou, nekonvenčnou obraznosťou. Hádanka vyjadruje práve spomenutú prvotinu.   

I.

Majstri pera sú dnes dvaja.

Poklady sa v kresle taja.

Kresiel je však 3 x 4,

okolo nich dej sa víri.

II.

Po kostole špacíruje

domáci vták zvaný sliepka.

Názov zbierky skrytý tu je

od básnika menom...

Zdá sa, že hádanky poskytujú dostatok indícií, podľa ktorých sa dajú „bezpečne“ určiť  diela. Pre istotu však ešte dodávame po dve informácie ku každej.

V prípade inonárodného diela naozaj ide o situáciu vyjadrenú prvým veršom, t. j.  napísala ho autorská dvojica. Protagonista románu sa zvykne označovať ako geniálny kombinátor.

Meno slovenského básnika si treba doplniť do štvrtého verša – vytvára rýmovú dvojicu s posledným slovom druhého verša. Autor je členom dnes už takmer kultovej skupiny, ktorá sa po prvý raz prezentovala na stránkach časopisu Mladá tvorba a pri svojom zrode si dala názov Osamelí bežci.

Na riešenia oboch hádaniek, čiže mená autorov (krstné mená a priezviská) a názvy diel s kupónmi vydavateľstiev Kalligram a Fragment, ktoré venovali knižky do súťaže, čakáme do 23. mája.

Vymýšľa Igor Hochel