Literárne informačné centrum udelilo štipendiá na podporu rozvoja slovenského románu

Literárne informačné centrum v súlade so svojím poslaním a cieľom svojej činnosti získalo v rámci rozpočtových prostriedkov poskytnutých Ministerstvom kultúry SR v rozpočte na rok 2005 aj finančné prostriedky umožňujúce podporiť rozvoj súčasného slovenského románu a kritickej reflexie slovenských dejín, kultúry a literatúry formou udelenia štipendia vybraným autorom z oblasti pôvodnej tvorby.

Bol vypracovaný Štatút štipendia na rozvoj slovenského románu a kritickej reflexie slovenských dejín, kultúry a literárnej kritiky, ktorý zahŕňa poslanie štipendia, spôsob jeho zriadenia a využívania, menovanie a činnosť štipendijnej komisie a ďalšie presne stanovené podmienky na udelenie štipendia (štatút publikujeme v prílohe tejto správy). Na základe tohto štatútu vymenoval riaditeľ LIC trojčlennú komisiu zloženú z popredných literárnych odborníkov, ktorej úlohou bolo vytypovať autorov, ktorým LIC zašle ponuku na udelenie štipendia na vytvorenie diela a vyzve ich na predloženie projektu diela.

 

Komisia menovaná riaditeľom LIC sa zišla na svojom prvom zasadnutí 4. 11. 2005. Oboznámila sa so štatútom štipendia, jeho zameraním a cieľmi a zvolila si svojho predsedu. Potom pristúpila k návrhu autorov, ktorým LIC zašle ponuku na udelenie štipendia. Rozhodla sa osloviť autorov, ktorí patria ku skúseným prozaikom, majú skúsenosti s románovým žánrom, resp. väčším prozaickým útvarom, a ich doterajšia tvorba je zárukou literárnej kvality ich textov. Ďalej rozhodla, že v návrhoch by sa mali objaviť prozaici a prozaičky viacerých literárnych generácií. Na základe týchto kritérií rozhodla o zaslaní ponuky 12 autorom. Vedenie LIC zaslalo týmto autorom list, v ktorom ich vyzvalo na predloženie projektu diela, ktorým sa chcú uchádzať o udelenie štipendia na vytvorenie literárneho diela. V termíne stanovenom komisiou svoje projekty v písomnej podobe predložilo deväť autorov.

Na svojom zasadnutí 21. 11. 2005 komisia predložené projekty posúdila. Konštatovala, že všetky predložené projekty obsahujú dostatok informácií, potrebných na to, aby mohli na ich základe rozhodnúť o udelení štipendií. Vo všetkých prípadoch ide o autorov, ktorí patria ku skúseným a uznávaným prozaikom, čo poskytuje záruku, že diela, ktoré na základe predložených projektov vzniknú, budú na potrebnej umeleckej úrovni a v súlade so štatútom štipendia prispejú k rozvoju románového žánru v súčasnej slovenskej literatúre. Komisia priaznivo posúdila aj fakt, že o štipendiá sa uchádzajú aj dve mladé prozaičky, ktorých doterajšie dielo predstavuje tematické a žánrové obohatenie súčasnej slovenskej literatúry.

Komisia na záver svojho posudzovania hlasovaním jednomyseľne rozhodla udeliť štipendiá autorom (uvádzame v abecednom poradí): Július Balco, Dušan Dušek, Anton Hykisch, Pavol Hrúz, Jana Juráňová, Uršula Kovalyk, Dušan Mitana, Stanislav Rakús Pavol Rankov.

Na záver svojho rokovania komisia zaviazala riaditeľa LIC informovať o svojom rozhodnutí autorov predložených projektov a v zmysle čl. 5 štatútu uzavrieť s autormi zmluvy o realizácii projektu.

Mgr. Anton Baláž, vedúci literárneho oddelenia

Štatút štipendia na rozvoj slovenského románu a kritickej reflexie slovenských dejín, kultúry a literárnej kritiky