Dve pozoruhodné knihy En los orígenes de la literatura de los eslavos (Na počiatkoch literatúry Slovanov) a Hagiografías eslavas (Slovanské hagiografie), ktoré vyšli vo vydavateľstve Ediciones Xorki v Madride (2014) s podporou Literárneho informačného centra v Bratislave, spája tematika viažuca sa na najstaršie obdobie slovanskej literatúry, autorstvo Salustia Alvarada a Renáty Bojničanovej a jednotná výtvarná a grafická úprava. Sú to samostatné, relatívne rozsiahle teoreticko-prekladové monografie (prvá má 283 a druhá 329 strán). Knihy, ako sa uvádza na ich titulnom liste, vyšli ako „pamätné vydanie pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých bratov na Veľkú Moravu“.

Prvá, popri kratšom úvode, ktorého autorkou je madridská bulharistka Tania Dimitrova Láleva, prináša Alvaradovu a Bojničanovej štúdiu Na počiatkoch literatúry Slovanov a Proglas, Pochvalu Cyrilovi Filozofovi, Pochvalné slovo Cyrilovi a Metodovi, spis O písmenách a Azbučnú modlitbu v pôvodine a preklade do španielčiny. Originály autori uvádzajú v cyrilike, Proglas v hlaholike a Azbučnú modlitbu v cyrilike aj hlaholike. Autorom rekonštruovanej hlaholskej podoby posledného diela je Salustio Alvarado. Originály a preklady sprevádzajú poznámky autorov. Druhá monografia obsahuje úvod od jazykovedca Jána Kačalu, štúdiu Životy svätých Cyrila a Metoda: medzi históriou a legendou a poznámkami opatrený Život sv. Cyrila a Život sv. Metoda v cyrilike a španielskom preklade.

Autori kníh plne zúročili vlastné vzdelanostné a osobnostné predpoklady. Alvarado je doktor semitskej filológie, oboznámil sa so základmi arabčiny, hebrejčiny a iných jazykov, stál pri zrode slavistiky na Univerzite Complutense v Madride a v tomto odbore sa aj habilitoval. Bojničanová vyštudovala slovenčinu a španielčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a v rámci doktorandského štúdia na Univerzite Complutense v Madride sa venovala aj ruštine. Dnes pracuje ako hispanistka na bratislavskej Pedagogickej fakulte UK. Obaja majú za sebou aj skúsenosť s prekladmi slovenskej literatúry do španielčiny.

K úlohe, ktorú si zvolili, pristúpili so všetkou zodpovednosťou i osobnou zainteresovanosťou. Podarilo sa im syntetizovať i domyslieť množstvo odborných poznatkov, ktoré rozširujú aj obzor slovenského záujemcu o danú problematiku a osvetľujú jej viaceré stránky. Ich preklady sú vcelku adekvátne.

V prvej knihe predstavujú cyrilo-metodskú misiu v historickom a geopolitickom kontexte, pričom si osobitne všímajú jej predchodkyne v oblastiach vplyvu Východorímskej ríše v Egypte, Etiópii, Arábii, Sýrii, Arménsku a Gruzínsku, a tak starú slovanskú literatúru vidia v kontexte grécko-byzantskej i koptskej (egyptsko-kresťanskej), etiópskej, sýrskej, arabsko-kresťanskej, arménskej a gruzínskej ranostredovekej literatúry. Osobitne sa venujú pôvodu písmen hlaholskej a cyrilskej abecedy. Predstavujú žánrový a tematický diapazón ranej slovanskej literatúry, preberajú otázky autorstva vybraných reprezentatívnych diel od Proglasu po Azbučnú modlitbu a diela analyzujú. V pasážach o Proglase prichádzajú aj s jeho vlastným historicko-prorockým čítaním, názov skladby a jej text chápu i ako predpoveď. Odmietnutie cyrilometodského daru písma a vlastnej knižnej kultúry malo pre Slovanov nepriaznivé následky, Slovákov „zablokovalo“ na stáročia. Autori súčasne prichádzajú s hypotézou, že Proglas bol „inauguračnou rečou“ byzantskej misie prednesenej Konštantínom na Rastislavovom dvore.

Štúdia v druhej knihe je venovaná Životu sv. Cyrila a Životu sv. Metoda, ale ich analýze predchádza osvetlenie dejinného pozadia misie v súvislosti s konštituovaním kresťanstva až po rivalitu medzi Rímom a Carihradom. Životopisy autori analyzujú v kontexte byzantských hagiografií, vymedzujú topické a nové či veľkomoravské prvky v teologických dišputách i v štruktúre životopisov, predkladajú presvedčivú komparáciu oboch diel, objasňujú ich historické, legendické a symbolické rozmery, skúmajú historickú hodnovernosť ciest solúnskych bratov a Konštantínových dišpút, ozrejmujú nadväzovanie textov na Sväté písmo... Pozoruhodné je osvetlenie symbolického významu čísla tri a sedem v Živote sv. Cyrila. Zaiste nie je náhodné, že počet literárnych pamiatok, ktorým autori venujú eminentnú teoretickú a prekladateľskú pozornosť v oboch knihách, je tiež sedem.

Štúdie charakterizuje solídna orientácia v problematike i vlastný prínos. Autori vo výraznej miere vychádzajú aj z prác slovenských a českých odborníkov. V našom kontexte nezvyčajné, ale o to cennejšie je paralelné uvádzanie originálnych názvov a úryvkov v hlaholike, cyrilike, gréčtine, arabčine, hebrejčine, latinčine a iných jazykoch, čo je v ich monografiách štandardným postupom. Zdrojom poznania sú aj početné komentované abecedy starých jazykov. Súčasťou vydania je španielske, anglické a slovenské resumé.

Pri preklade autori vzhľadom na dvojjazyčné vydanie uplatnili „metódu lingvisticky presného prekladu“, pričom sa usilujú o to, aby „každý výraz staroslovienskeho jazyka korešpondoval čo najpresnejšie s jeho ekvivalentom v španielčine“. V prípade Proglasu ide o filologický preklad. Na úrovni slovosledu texty modernizujú.

Vydanie monografií je významným edičným činom, ktorého dosah zhodnotí budúcnosť. S cenným odkazom solúnskych bratov a hodnotnou slovanskou literatúrou, ktorá je spojená s ich misijným pôsobením, sa na adekvátnej úrovni môžu zoznámiť aj záujemcovia v druhom najrozšírenejšom svetovom jazyku.