Tretí ročník Literárnych stretnutí realizujeme v marci, v čase, keď sa tradične venuje väčšia pozornosť knihe a jej čitateľom. Ťažiskom Literárnych stretnutí 2005 bude prezentácia Dejín slovenskej literatúry III na filozofických a pedagogických fakultách po celom Slovensku.

 

Prvý ročník Literárnych stretnutí sa uskutočnil v roku 2003 a jeho obsahom bola séria literárnych interaktívnych besied pre deti a mládež. Väčšina podujatí sa uskutočnila v priestoroch V-klubu na Námestí SNP v Bratislave. Druhý ročník sa uskutočnil v roku 2004. V jeho rámci sme zorganizovali literárne podujatia okrem Bratislavy aj v Trnave, Piešťanoch a Senci a predstavili sme na nich tvorbu autorov V. Turčányho, M. Hvoreckého, J. Zambora, R. Brata, J. Beňovej, E. Lukáčovej, P. Rankova, P. Pavlaca a poéziu L. Novomeského pod názvom Z nedele a iných dní na Gymnáziu Laca Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave.

Keďže vo februári 2005 (s vročením 2004) vyšli rozsiahle Dejiny slovenskej literatúry III., ktoré prinášajú odborne kvalifikovaný a hodnotovo vyvážený pohľad na „cesty slovenskej literatúry druhou polovicou XX. storočia“ (ako znie podtitul), rozhodli sme sa prezentovať ich na tohtoročných Literárnych stretnutiach.

Dejiny Slovenskej literatúry III nadväzujú na Dejiny Slovenskej literatúry I a II od literárneho vedca Stanislava Šmatláka a završujú tak syntetický a relatívne ucelený pohľad na slovenskú literatúru v celom jej historickom vývine. Sú dielom autorského kolektívu literárnych vedcov a historikov pod editorským a vedením Viliama Marčoka. Preto sme sa cih rozhodli predstaviť poslucháčom filozofických a pedagogických fakúlt slovenských vysokých škôl, ale aj pedagógom, ktorí vyučujú súčasnú literatúru a chýbalo im dielo s uceleným literárnovedným pohľadom na vývinové tendencie vo všetkých jej základných žánroch – v poézii, próze, literatúre pre deti a mládež, literatúre faktu, dráme. Po prvýkrát sa do dejín dostali aj oblasti exilovej a emigrantskej literatúry, nefabulárna literatúra, sci-fi a SF.

Literárne stretnutia 2005 sa začnú za účasti jej tvorcov a vydavateľa v utorok 15. 3. 2005 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo štvrtok 17. 3. sa uskutoční stretnutie s poslucháčmi a pedagógmi Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a piatok 18. 3. s poslucháčmi a pedagógmi Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Literárne stretnutia budú pokračovať v apríli v Banskej Bystrici, v Trnave a na Pedagogickej fakulte v Bratislave. Na ne nadviažu ďalšie prezentácie spojené s čitateľskými besedami.

Jednou z ich bude prezentácia v Literárnom gymnáziu v Revúcej. Toto gymnázium, jediné svojho druhu na Slovensku, vzniklo aj z iniciatívy spisovateľov, no s odstupom času zostalo bez kontaktu s tvorivými literátmi, hoci pôvodne malo byť v stálom styku so spisovateľmi, ktorí tu mali pôsobiť aj ako pedagógovia. Každoročne však organizujú tzv. Literárny maratón, na ktorý si študenti prizývajú spisovateľov. Súčasťou podujatia sú „tvorivé dielne“ – a tu je pre píšucich študentov dôležitá účasť spisovateľov a básnikov. Podujatie sa koná 12. a 13. mája v krásnych priestoroch zrenovovanej budovy gymnázia v spolupráci s miestnou knižnicou. Literárne informačné centrum prisľúbilo aktívnu účasť – jej dôležitou súčasťou bude práve prezentácia Dejín slovenskej literatúry III. Na podujatí sa zúčastnia Anton Baláž, Anna Šikulová (v programe je zaradený blok Spomienky na V. Šikulu), Július Balco Ján Litvák, ktorí pomôžu pri organizovaní básnických a prozaických dielní.

Ďalšie stretnutie spojené s prezentáciou Marčokových Dejín slovenskej literatúry by sme chceli uskutočniť v druhej polovici mája v Tekovskej knižnici v Leviciach za účasti čitateľov, knihovníkov a populárneho spisovateľa Ľ. Feldeka, ktorého prítomnosť si vyžiadala miestna knižnica. Gymnázium Laca Novomeského v Bratislave víta živé literárne prezentácie. Dohodli sme sa, že sa v máji stretneme v aule gymnázia so študentmi tretieho a maturitného ročníka a spolutvorcami Dejín slovenskej literatúry. Diskutovať by sme mali predovšetkým o najnovšej beletristickej tvorbe a sci–fi literatúre.

A. Baláž, A. Šikulová, Ľ. Suballyová