Literárnovedná súťaž k Dilongovej storočnici
Vedecký ústav Ladislava Hanusa pri Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s FF KU v Ružomberku vyhlasuje v Rámci Roka Rudolfa Dilonga 2005 literárnovednú súťaž pod názvom Vedecká štúdia Rudolfa Dilonga a Esej Rudolfa Dilonga (ide o dva tematické okruhy). Na súťaži sa môžu zúčastniť v osobitných kategóriách:

1. študenti stredných škôl na Slovensku

2. študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku a ostatných vysokých škôl

3. pedagógovia stredných škôl na Slovensku.

Témy a kritériá súťaže sú uvedené na web-stránke http://ff.ku.sk. Víťazné práce budú odmenené. Termín odoslania súťažných prác je 5. máj 2005, vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 6. júna 2005.
-r-