Hľadáme Kotolňu. Vchádzame do
malého podzemia, ktoré kotolňu už
vôbec nepripomína. Je tu prítmie,
svetlo poskytujú dve plynové
lampy a premietacie plátno. Chvíľu
trvá, kým počítač a video naštartu-
jú, aby sa objavili logá usporiadate-
ľov festivalu: Literárne infor-
mačné centrum, Európsky
dom poézie Košice, Brati-
slavský knižný festival, lite-
rarnyklub.sk, vydavateľstvo
Dive Buki.

Kompletný nezaručený plán nájdeme iba na Fa-
cebooku. Program bude prebiehať v rozľahlých
budovách bývalej továrne na tabak z 19. storočia,
ktorá svojím vonkajším vzhľadom ešte stále nelá-
ka, hoci ako multikultúrny priestor – Kulturfabrik,
Tabačka – slúži už od roku 2000, kedy sa začala jej
rekonštrukcia. Kultúra nahradila výrobu tabaku,
rozsiahle priestory – hotový labyrint – začali čoraz
častejšie zapĺňať umelci. Košická Tabačka sa stala
skrátka pojmom. Je funkčná aj multifunkčná.

Kde sa pohnúť v labyrinte?
Klasický bulletin nikde, a tak v Kotolni, Bistre-ka-
viarni, veľkej sále i kinosále, Black Boxe i multi-
funkčnej sále a po chodbách meriame metre a zis-
ťujeme, že všade je čosi interesantné. Postojíme
či posedíme, „zabudneme sa“ a zistíme, že inde
sme zmeškali čosi zaujímavejšie. A medzitým sú
stretnutia s ľuďmi, s ktorými sme sa už dávno ne-
videli, niektorých osobne nepoznáme, zoznamu-
jeme sa. Zástupcovia jednotlivých organizačných
tímov – Mirka Vallová, Fero Malík, Richard Kitta,
Peter Michalík, Dalimír Stano a ústredný moderá-
tor Tomáš Hudák – aktuálne informujú a program
sa spriehľadňuje aj bez bulletinu. Raňajkujeme
s intermediálnym umelcom Milanom Adamčia-
kom a takmer večeriame s Michalom Havranom
a jeho hosťami – Andrejom Bánom, Lacom Oravcom
a Tomášom Rafom –, ale pri ich téme o súčasnom
extrémizme skoro ani nedýchame. Z celkom plnej
veľkej sály sa na ďalšie prezentácie presúvame
o poschodie vyššie – do Black Boxu, kde nás čaká
tajomné vystúpenie básnika Michala Habaja.
Môžeme tiež zájsť do reštaurácie, v ktorej okrem
občerstvenia pre telo nájdeme aj predajné pulty
plné kníh viacerých vydavateľstiev a košického
Artfora. V ponuke sú i nové čísla časopisov Vlna,
Vertigo, Enter a dnes ohrozeného Romboidu.

Umelecké prieniky
Netradičná reštaurácia má detský kútik, v ktorom
otvorili výstavu ilustrácií Daniely Olejníkovej ku
knihe Mareka Vadasa Útek (OZ BRAK). Obidvaja
zaujali obecenstvo svojou bezprostrednosťou.
Výtvarné umenie s literatúrou, hudbou a vide-
oprojekciami, alternatívnou hodinou literatúry
a kreatívnym písaním, prednáškami o typografi i
a grafi ckom dizajne i diskusný blok s dizajnérom
Petrom Biľakom či prezentácia libanonského ko-
miksu (Mazen Kerbej, Michal Hvorecký), ale a
autorský prednes poézie a prózy so živou hudbou
Poetic Elektric) či raperská hudba a pohyblivé
básne – toto všetko vytváralo kolos umeleckých
prienikov, mlčania a hluku, niekedy aj kontrast
jemnosti a drsnosti. Dobre padli slová poézie,
prózy či rozhovorov alebo monológov v tichu ki-
nosály (Literárny kvocient, O knihách bez obalu)
a v priestore Café, kde bolo neustále toľko náv-
števníkov, že si medzi jednotlivými podujatiami
rezervovali miesta kabátmi či taškami. Dvojice,
trojice či aj štvorice autorov, ktorí sa navzájom
vhodne dopĺňali poetikou a témami, si bez pre-
stávky vymieňali miesta na pódiu a mikrofóny.
 Ján Gavura si pozval slovensko-slovinskú po-
etku Stanku Repar, Jamesa Sutherlanda-Smitha,
slovakizovaného anglického básnika, slovinskú
poetku Alenku Jovanovski a slovakizovaného
macedónskeho básnika Zvonka Taneskiho. Mi-
chal Havran nám čítal zo svojej – v tom čase ešte
nevydanej – knihy
Analfabet
 a Peter Šulej z ro-
mánu
Spolu
– oba
tituly má na konte
vydavateľstvo Ma-
renčin PT. Nevtie-
ravo, s kvalitnou
poéziou sa nám vzá-
pätí prihovorili Jana
Bodnárová, Marián
Milčák a Rudolf Ju-
rolek, o niečo neskôr
svoju jemnú poéziu
predstavili poetka
Mária Ferenčuhová
a český básnik Petr
Borkovec. Ich vážne, tiché verše rušili chvíľa-
mi kroky na schodoch a debaty tých, ktorí od-
chádzali z poschodia, kde Juraj Briškár, Marta
Součková, Ján Gavura a Radoslav Passia hodno-
tili tvorbu Ľuba Bendzáka a Agdu Bavi Paina.
Priestor Café sa beznádejne zaplnil po tom, čo
Fero Malík rozvinul plátno s logom Poviedka
a Čau o piatej. Jubilujúci vydavateľ K. K. Bagala
svoje osvedčené programy zvládol dramaturgic-
ky i moderátorsky veľmi príťažlivo, predstavil
renomovaných i začínajúcich „svojich“ autorov
(Balla, Agda Bavi Pain, Peter Balko, Soňa Uriko-
vá, Radovan Potočár) a počuli sme aj „defi níciu“
grafomanstva. Multifunkčná sála sa opäť zapl-
nila, keď ohlásili dialóg renomovaných prozai-
kov – Dušana Mitanu a Stanislava Rakúsa – no
z dialógu bol napokon len Rakúsov monológ,
Mitana pre chorobu neprišiel.
Tešíme sa na druhý ročník
Už v prvý deň sa v reči moderátorov objavoval výraz
„lajk“. A tak sa z pôvodného LiKE –literatúra Koši-
ce – stal „lajk“ zaužívaným termínom, neofi ciálne
označujúcim nový festival. Uvidíme, čo prinesie
druhý ročník. Azda aj vonkajšie fasády tohto kul-
túrneho kolosu Kulturfabrik už budú krajšie.