Blíži sa čas maturít, preto nás zaujíma, aké učebnice majú k dispozícii stredoškoláci a ich pedagógovia, aby boli naozaj vyzbrojení kvalitnými vedomosťami. Spýtali sme sa Margity MihálikoveJ zo Štátneho pedagogického ústavu v  Bratislave, zodpovednej za učebnicovú politiku, či naše učebnice zodpovedajú súčasným požiadavkám na vzdelanie.

Školský rok 2011/2012  je štvrtým rokom školskej reformy. Zmeny nastali aj v  učebnicovej politike. Od roku 2008  ministerstvo školstva vyhlasovalo v etapách podľa jednotlivých ročníkov a stupňov vzdelania konkurzy na tvorbu učebníc. Na stredných školách nedostatok reformných učebníc snáď najviac pocítili dnešní maturanti. Nové učebnice sa im dostali do rúk až v neskorších ročníkoch. Ak aj učebnica bola distribuovaná do škôl, študenti už boli v  ďalšom ročníku a  potrebovali už novú reformnú učebnicu. Takto sa situácia opakovala až do štvrtého ročníka. Takže dnešní maturanti začali s novými učebnicami pracovať až v  štvrtom ročníku pri príprave na maturitu, lebo keď boli v 1., 2. alebo 3. ročníku, učebnicu na daný predmet nemali.

Vzorový model učebníc neexistuje, každý autor vkladá do učebnice aj veľa subjektívneho. Poznatky uvedené v učebniciach sú normou pre žiakov a mali by žiakov motivovať k  vyhľadávaniu ďalších poznatkov. Ak by sme mali zhrnúť danú problematiku písania moderných učebníc, musia sa pri písaní týchto učebníc rešpektovať kritériá na hodnotenie kvality učebníc, ktoré boli vypracované v rámci výskumnej úlohy „Učebnicová politika v Slovenskej republike v rokoch 2001 – 2005“ v spolupráci s Open Society Institute - Institute for Educational Policy Budapest spolu s  ich externými spolupracovníkmi z Českej republiky, Veľkej Británie a Rumunska. Kritériá sú dostupné na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu a sú zoskupené do niekoľkých kategórií.

Interaktívne učebnice zatiaľ nie sú, a  ak na školách používajú interaktívne materiály, tak iba ako doplnok k  učebniciam, interaktívne didaktické pomôcky. Vyučovací proces zatraktívňujú a pre žiakov sú príťažlivé.