V kníhkupectve Martinus na Obchodnej v Bra-
tislave sa predstavili 18. februára finalisti
súťaže Martinus Cena Fantázie (MCF) 2015.
O textoch publ ikovaných v zborníku Fantázia
2015 diskutovali s moderátorkou Luciou Lac-
kovičovou víťaz MCF 2015 Janko Iša, finalista
Ceny Béla Mark E. Pocha, final istka Ceny Fan-
tasy Ivana Molnárová Dubcová a víťaz ceny po-
roty Ján Stopjak. Táto početná zostava mladej
generácie slovenskej fantastiky sa vyjadrila
k viacerým témam. V podstate vyvrátili, že
by šlo o mladú generáciu, pretože mnoho au-
torov z 90. rokov 20. storočia prestalo tvoriť
a odvtedy sa točia stále tie isté mená.