V čase od 24. – 27. apríla 2007 sa v talianskej Bologni konal 44. medzinárodný veľtrh kníh pre deti a mládež. LIC už tradične pripravilo národnú expozíciu SR. Čestným hosťom bolo toho roku Valónsko, ktoré sa predstavilo veľmi peknou, modernou expozíciou.

V slovenskom národnom stánku s rozlohou 32 m2 bolo vystavených vyše 200 titulov z produkcie 25 slovenských vydavateľstiev. Dominovala tu produkcia reprezentačných kníh viacerých vydavateľstiev, ako aj tituly Literárneho informačného centra a knihy slovenských autorov vydané v zahraničí s podporou KOMISIE SLOLIA. Ďalšie panely v stánku prezentovali pôvodnú slovenskú beletristickú tvorbu a najmä detské knihy, ale aj odbornú a encyklopedickú literatúru, vlastivedných sprievodcov a mapové publikácie. Literárne informačné centrum dodalo dostatok propagačných materiálov o autoroch, ako aj prehľadný katalóg slovenských vydavateľstiev, ktorý sa stretol so záujmom odbornej aj laickej verejnosti. S veľkým záujmom sa stretlo najmä talianske číslo Rivista di letteratura slovacca venované súčasnej slovenskej literatúre, ktoré sme pripravili špeciálne na bolonský veľtrh 2007.

Súčasťou veľtrhového diania boli stretnutia so spisovateľmi a ilustrátormi, prezentácie a recepcie v jednotlivých stánkoch. Literárne informačné centrum pripravilo zaujímavé sprievodné akcie, na ktorých sa predstavili slovenský spisovateľ a autor kníh aj pre deti a mládež Dušan Dušek a výtvarník Miloš Kopták. V pondelok 23. 4. sa v priestoroch univerzity vo Forli konala prezentácia tvorby Dušana Dušeka, ako aj Miloša Koptáka. Obidvoch predstavila Miroslava Vallová, ktorá moderovala aj tlmočila celé podujatie. Na prezentácii sa zúčastnil honorárny konzul SR vo Forli p. Ravaglioli s manželkou, prof. Zalambani, prof. Santi, ďalší slavisti z univerzity, ako aj talianski študenti a študenti z Gymnázia L. Sáru v Bratislave. Predstavenie slovenskej detskej literatúry a ilustračnej tvorby zavŕšila pomerne dlhá diskusia, v ktorej D. Dušek aj M. Kopták odpovedali publiku na viaceré otázky.

Druhým sprievodným podujatím bola výtvarná dielňa. Táto akcia sa uskutočnila, opäť za prítomnosti honorárneho konzula SR vo Forli s manželkou,    24. 4. v materskej škôlke vo Forli. Podujatie moderovala a tlmočila Miroslava Vallová. Po jej úvodnom príhovore, v ktorom predstavila deťom Slovensko, porozprával D. Dušek deťom rozprávku a M. Kopták viedol tvorivú dielňu, kde počas jednej hodiny deti vymaľúvali masky kocúra. Záverečná prehliadka prác svedčila o veľkej invencii mnohých detí, podujatie vysoko ocenili riaditeľka aj pracovníčky škôlky a najlepšie masky sme použili na ozdobenie nášho stánku na veľtrhu. Pre veľký záujem riaditeľky aj učiteliek v škôlke, no najmä detí, sa v ten istý deň výtvarná dielňa ešte raz zopakovala pre ďalších záujemcov.

Spomedzi návštevníkov stánku SR treba spomenúť, že expozíciu navštívil veľvyslanec SR v Taliansku p. Stanislav Vallo. Ďalej stánok navštívila asesorka Maria Santandrea (viceprimátorka mesta Bologna), honorárny konzul SR vo Forli p. Alvaro Ravaglioli a jeho manželka Rosanna Ravaglioli, prof. Guido Gambetta z bolonskej univerzity, vydavatelia Paolo Falzea z Falzea Editore, Guido Conti z NE Romane. Pokiaľ ide o pripravované čestné hosťovanie SR v Bologni v roku 2010, prebehla séria rokovaní o ňom aj s riaditeľkou veľtrhu, s asociáciou Gianino Stoppani, s Liviom Sossim, s Bibianou a ďalšími zainteresovanými. Významnou mierou sa o propagáciu slovenskej literatúry a jej presadzovanie na talianskom trhu zaslúžila najmä Miroslava Vallová (rokovania so zástupcami manažmentu veľtrhu aj s vydavateľmi).

Slovenský stánok bol miestom stretnutí majiteľov či riaditeľov zahraničných vydavateľstiev, našich vydavateľov a ďalších profesionálov v oblasti knižnej kultúry a vydavateľského života (napr. SPN – Mladé letá, Príroda, Buvik, Slovart a i. í). Zdržiavali sa tu i reprezentanti zahraničných vydavateľstiev a organizácií, ilustrátori a priaznivci slovenskej literatúry žijúci v Taliansku.

Novinkou a zvláštnosťou veľtrhu bolo, že usporiadatelia sa rozhodli nepúšťať deti na veľtrh ani v dni určené pre širokú verejnosť. A tak bolo v posledné dni možno o niečo menej rušno, zato však smutnejšie – naozaj má byť v budúcnosti veľtrh detskej knihy bez detí?

Po ukončení veľtrhu sme publikácie a propagačný materiál odovzdali zastupiteľskému úradu SR v Ríme.