Mestská knižnica v Piešťanoch –

partner podpory čítania detí a mládeže

 

Mestská knižnica v Piešťanoch sa zameriava predovšetkým na individuálnu a kolektívnu prácu s deťmi a mládežou, na rozvíjanie čitateľských záujmov dieťaťa od najútlejšieho veku, na formovanie a upevňovanie čitateľských návykov. Návštevnosť podujatí pre deti, ktoré za rok pripravia pracovníčky MsK Piešťany (vlani ich bolo 325) dokazuje, že rozličné súťaže a zábavné, hravé programy sú najlepšou formou, ako prilákať deti späť do knižníc. Prirodzene, nie každé dieťa sa stane stálym čitateľom, ale mnohé si aspoň prečítajú knihu, ktorú im na týchto podujatiach priblížime. Ťažiskovými aktivitami knižnice sú stretnutia so spisovateľmi, ilustrátormi, vydavateľmi a ďalšími tvorcami kníh a prezentácie nových kníh najmä pre deti. Tento rok sa už piešťanské deti stretli s Gabrielou Futovou, Jozefom Kollárom, Antonom Habovštiakom, Katarínou Habovštiakovou, Petrom Glockom, redaktormi časopisu Superohník a vydavateľstva Buvik.

Na väčšinu besied si deti v škole alebo v škôlke vopred pripravia dramatizáciu alebo slovné pásmo. Samozrejme, bez fungujúcej spolupráce knižnica – škola, či skôr knihovníčka – učiteľka by to nebolo možné.

Pre budúcich pravidelných návštevníkov knižnice sú dôležité aj hodiny informačnej prípravy. V prvej fáze sa deti oboznámia s knižnicou ako kultúrnou inštitúciou, naučia sa orientovať v knižničnom fonde, pracovať s on-line katalógom a s encyklopédiami a slovníkmi. Cieľom ďalšej fázy je vypestovať návyk pravidelne čítať. S tým súvisí aj získanie schopnosti rýchlo sa orientovať v knižnom fonde a vybrať si pre seba najvhodnejšiu knihu. Nakoniec sa čitateľ naučí pracovať so základnými zdrojmi všeobecných i bibliografických informácií. Takáto náročná úloha si vyžaduje systematickú prípravu – vopred napísaný scenár prispôsobený veku návštevníkov, pripravené texty, pomôcky, knihy.

MsK Piešťany cieľavedome už niekoľko rokov rozvíja aktivity na podporu čítania detí a mládeže, a  to najmä dvoma projektmi: Najobľúbenejšia detská a prekladová kniha a Čítanie je super.

Prvý projekt je anketou o najobľúbenejšiu knihu pre deti z celoročnej produkcie. Hlavnými kritériami sú reakcie detí počas prezentácie knihy, obľuba u čitateľov podľa počtu výpožičiek, ale aj literárna a estetická úroveň, ku ktorej sa vyjadruje odborný pracovník z oddelenia literatúry pre deti. Tento rok vyhodnotili najobľúbenejšiu knihu pre deti už deviaty krát na záver Týždňa slovenských knižníc (26. marca). Spomedzi titulov slovenských autorov si deti v minulom roku najviac obľúbili Podivuhodné príbehy siedmich morí Jána Uličianskeho z vydavateľstva Perfekt. V kategórii prekladovej literatúry jednoznačne zvíťazili Pinocchiove dobrodružstvá Carla Collodiho z vydavateľstva SPN – Mladé letá.

Druhým projektom je literárny kvíz Čítanie je super. Deti môžu ukázať poznatky o nových knihách, ich autoroch, ilustrátoroch, vydavateľstvách aj hrdinoch. Víťaz získa, samozrejme, knihu. 

Rozvoj čitateľských aktivít podporuje MsK Piešťany aj prostredníctvom výstav, ktoré pripravuje  s BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti v Bratislave. Reinštalované výstavy MsK modifikuje a obohacuje vlastným programom. Na literárnych dielňach deti pracujú s textom, vymýšľajú nové príbehy, dotvárajú a domýšľajú úryvky textov. Veľmi úspešná bola tohtoročná výstava Vincent o živote a tvorbe Vincenta van Gogha.

Pri MsK v Piešťanoch pracuje Detský literárny klub – DEKLIK. Knižnica vychádza v ústrety svojim detským návštevníkom (a ich rodičom) aj počas prázdnin, organizuje Prázdniny v knižnici. Cez jarné prázdniny boli pre deti pripravené rozprávkové dopoludnia a tvorivé dielne spojené s putovaním po členských krajinách Európskej únie.

MsK v Piešťanoch veľmi dbá na tvorbu propagačných materiálov, ako plagáty a pozvánky, mesačné programy, pohľadnice, záložky, otázky na kvízy, ale aj letáky zamerané na protidrogovú výchovu a prevenciu. Cieľom všetkých týchto aktivít je vytvárať pozitívny vzťah detí ku knihám, viesť ich k aktívnemu využívaniu voľného času a motivovať ich, aby si vytvárali pozitívny vzťah ku kultúre.

Dagmar Nováková