Milan Šútovec v Nitre

Milan Šútovec, autor knihy Mýtus a dejiny v próze naturizmu, ktorá vyšla v roku 2005 v LIC, sa zúčastnil na prezentácii svojej publikácie na Filozofickej fakulte UKM v Nitre. Predstavenie knihy spojené s predajom publikácií vydaných v LIC zorganizoval Igor Hochel, tamojší pedagóg.

O Šútovcovej knihe prehovorili v úvodných referátoch poslucháči slovenskej literatúry. Prítomných kolegov oboznámili s obsahom a zameraním Šútovcovej práce. Po nich sa autor širšie rozhovoril nielen o metodologických východiskách, ale aj o peripetiách súvisiacich s prvým vydaním jeho práce.

Stretnutie autorov so študentmi sa rozšírilo aj o informáciu o Hochelovej monografii venovanej dielu Ladislava Balleka Príbeh ako princíp. Prítomných s ňou oboznámil docent Tibor Žilka. Po ňom Igor Hochel vhodne spojil svoje rozprávanie o diele Ladislava Balleka so svojimi postrehmi z čítania Šútovcovej literárnokritickej a zároveň spomienkovej knižky Rekapitulácia nekapitulácie.