Modernizácia kritikou: Hamaliar, Chorváth, Bor a Matuška

Slovenské literárne centrum vydalo novú knihu s názvom Modernizácia kritikou: Hamaliar, Chorváth, Bor a Matuška.

Nová kniha je venovaná  tvorivým začiatkom štyroch literárnych kritikov tridsiatych rokov 20. storočia, ich úsiliam modernizovať domáce uvažovanie o umení a kultúre, ako aj celú spoločnosť, Jána Hamaliara, Jána E. Bora, Michala Chorvátha a Alexandra Matušku spájalo všeobecné povedomie o nutnosti modernizácie a rozdeľovali predstavy o jej cieľoch a formách.

Modernizácia tak bola zároveň skokom vpred, imitáciou, hľadaním archaických zdrojov domácej kultúry i jej hodnotového fundamentu.

 

O autoroch

MAGDALENA BYSTRZAK (1986) pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV, v. v. i. Je autorkou knihy Kritik v spoločnosti. Spory Alexandra Matušku (1930 – 1938) a spolueditorkou kolektívnych monografii Kontakty literatúry a Zmena v praxi (limity - možnosti - spory). Prispieva do literárnych a kultúrnospoločenských časopisov, píše štúdie a literárne kritiky, príležitostne prekladá do poľštiny umelecké a odborné texty.

 

VLADIMÍR BARBORÍK (1965) je pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. iVýskumne sa zameriava na medzivojnovú a povojnovú slovenskú prózu (monografie Pavel HrúzProzaik Gejza Vámoš a Hľadanie rozprávača: Prózy Vincenta Šikulu) a na problematiku povojnového literárneho života (s Petrom Darovcom napísal publikáciu Mladá tvorba 1956 – 1970 – 1996. Časopis po čase a s Vladimírom Petríkom Pohyb k nehybnosti. Literárny život od začiatku 60. do konca 70. rokov objektívom Antona Šmotláka. Je spoluautorom knihy rozhovorov s Vladimírom Petríkom Hľadanie minulého času.

 

Novú knižku nájdete aj v kníhkupectve Slovenského literárneho centra.