Monografia o Karolovi Horákovi vyšla v poľštine

V poľskom preklade Tatjany Wojciechowskej vyšla vo vydavateľstve Towarzystwo Słowaków w Polsce monografia slovenskej teatrologičky Dagmar Inštitorisovej Labirynty Karola Horáka - twórcy teatralnego i literata. Monografia Labyrinty divadelníka a literáta Karola Horáka sa zaoberá tvorbou slovenského dramatika, prozaika, dramaturga, režiséra, literárneho vedca, teatrológa a vysokoškolského pedagóga Karola Horáka. Patrí k najvýznamnejším dramatikom a reprezentantom alternatívneho vysokoškolského divadla. Jeho hry sa neinscenujú len na jednej divadelnej scéne, ale pravidelne sa uvádzajú v profesionálnych i amatérskych divadlách po celom Slovensku.

K. Horák má aj svoje materské – autorské - divadlo. Od roku 1968 je ním Študentské divadlo Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Prešov, s ktorým je zviazaná jeho ranná dramatická a režijná tvorba. Divadelné práce, ktoré v ňom pod jeho vedením dodnes vznikajú sú laboratóriom nielen pre neho, ale i pre študentov a kolegov z Prešovskej univerzity. Študentské divadlo je miestom, kde si nielen K. Horák, ale aj ostatní overujú nové postupy či skúmajú funkčnosť starých.

So Študentským divadlom je od konca 90. rokov 20. storočia pevne zviazaný poľský režisér Henryk Rozen, ktorý sa tak stal súčasťou bohatých divadelných a kultúrnych vzťahov K. Horáka s poľskou kultúrou. Vďaka intenzívnej a neustále rozširujúcej sa spolupráce hlavne s osobnosťami poľského divadla a divadlami mu bol v roku 2013 prezidentom Poľskej republiky Bronislawom Komorowským udelený Rytiersky kríž Rádu za zásluhy Poľskej republike. Získal ho za propagáciu poľského divadla hlavne v rámci festivalu vysokoškolských divadiel, najmä jeho alternatívnych a experimentálnych foriem. Festivalu Súťaže umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Akademický Prešov pri Prešovskej univerzite v Prešove, ktorého je jedným zo zakladateľov, sa zúčastňujú renomované poľské divadelné súbory ako Teatr Ósmego Dnia (Divadlo ôsmeho dňa) z Poznane, Teatr Akademia Ruchu (Divadlo akadémia pohybu) z Varšavy, Teatr Snów (Divadlo snov) z Gdanska a i.

      K. Horák je nielen úspešným a plodným divadelným, ale aj rozhlasovým, filmových a televíznym dramatikom. Ostatným dramatickým umeniam sa síce nevenuje dominantne, sú však s divadelnou často úzko prepojené. Táto osobitosť jeho rukopisu sa vzťahuje aj na oblasť  literárnej tvorby, ktorá mala v rannom období má experimentálny charakter.

K. Horák však má za sebou aj veľký rad teatrologických a literárnovedných prác. Prvé teatrologické práce sú späté so snahou aj metodologicky podchytiť prácu so študentským divadlom, prvé literárnovedné súvisia s jednou z najvýraznejších osobnosti slovenskej literatúry pre deti a mládež 20. storočia – Jozefa Horáka, ktorý bol jeho strýkom.

Každému z načrtnutých okruhov tvorby K. Horáka sa v monografii v chronologickom slede venuje jedna kapitola. Osobitné postavenie má prvá kapitola s názvom Dramatická tvorba pre divadlo, rozhlas, film a televíziu a prozaická tvorba. Kvôli prehľadnosti sú síce jednotlivé dramatické a prozaické texty analyzované v chronologickom slede, avšak zároveň i komparatívne tematicky. Podkapitoly, ktoré sú tvorené rokmi vzniku inscenácií jeho hier sú tými, ktoré stáli na začiatku celého radu ďalších textov s obdobnou poetikou či tematikou. Uvedený prístup umožnil jednoduchšie sa presúvať k rôznym variantom tej istej látky, t. j. poukazovať na jej osobitosti v rozhlasovej, filmovej, televíznej či prozaickej podobe. Súčasťou každého analyzovaného dramatického či literárneho umeleckého textu sú aj ukážky, prostredníctvom ktorých sa poľský čitateľ môže priamo oboznámiť s poetikou tvorby K. Horáka.

V kapitole s názvom Teatrologické a literárnovedné práce sú rozoberané estetické a umenovedné práce K. Horáka, ktoré súvisia s teóriou divadla a literatúry.

V kapitole s názvom Aktivity slovensko-poľské (a naopak) sú zachytené najdôležitejšie divadelné, umelecké či odborné vzťahy K. Horáka v slovensko-poľských a poľsko- slovenských súvislostiach. Práca sa im však venuje i priebežne.