Muž, ktorý poznal hviezdy

Michal Kšiňan: Milan Rastislav Štefánik. Muž, ktorý sa rozprával s hviezdami

Bratislava: Slovart, 2021

 

Milan Rastislav Štefánik bol slovenský politik, astronóm, vojak, letec, cestovateľ, diplomat a brigádny generál ozbrojených síl Francúzska. Slovníková enumerácia, ktorá sa spája s jedným z najväčších Slovákov, dostáva v biografii Milan Rastislav Štefánik s podtitulom Muž, ktorý sa rozprával s hviezdami svoju vedeckú hĺbku.

Autor, historik Michal Kšiňan predstavuje komplexnú odbornú biografiu precízne sa opierajúcu o vedecký, archívny výskum. Východisková výskumná otázka, na ktorú publikácia hľadá odpovede, je prostá a jasná. Prečo je Milan Rastislav Štefánik vnímaný ako slovenský národný hrdina? Pri hľadaní odpovedí autor pracuje so štyrmi metodologickými koncepciami, ktoré korešpondujú s členením biografie.

V prvej časti sa venuje pojmu sociálny kapitál (predstavuje súbor rôznych zdrojov, ktoré môže určitá osoba využiť, pretože sa pozná s inými ľuďmi), ktorý spája so Štefánikovou schopnosťou zabezpečiť si podporu kľúčových osobností pre vlastné ciele a aktivity. Mapuje jeho cestu z rodných Košarísk cez štúdium v Prahe až po jeho etablovanie vo vyššej francúzskej spoločnosti. V druhej časti sleduje spôsob, akým sa mu sociálny kapitál darilo udržiavať a rozvíjať. Opisuje, ako Štefánik sociálny kapitál dokázal využiť v prospech vlastných vedeckých aktivít a prvotných skúseností v diplomacii (pomerne veľkú časť venuje neveľmi známej diplomatickej misii v Ekvádore). Tretia časť publikácie spracúva Štefánikov podiel na vzniku Československa z diplomatického, vojenského a politického pohľadu a jeho aktivity počas 1. svetovej vojny. V záverečnej časti prináša analýzu vzájomného ovplyvňovania slovenskej národnej identity a Štefánikovej identity v procese jeho osobného, diplomatického a politického vývinu. Venuje sa téme jeho tragickej smrti a prináša viaceré perspektívy na jej nazeranie aj pod vplyvom režimových ideológií. Zvolené metodologické koncepcie predstavujú novátorský vedecký prístup, ktorý prináša odlišnú biografickú perspektívu a reštauruje stereotypné nazeranie na Štefánikovu osobnosť. Biografia nepodlieha chronológii, upúšťa od lineárnosti, čo adekvátne zapadá do jej metodologickej koncepcie.

Štýl biografie naznačuje už samotný názov, ktorého podtitul svojím popularizačným obrazným charakterom tvorí protiváhu vecnému názvu. Napriek faktografickej nasýtenosti, ktorá je založená na poctivom vedeckom výskume, je štýl textu čitateľsky príťažlivý a zrozumiteľný. Štefánikov životný osud autor nereflektuje koherentne, ale z viacerých uhlov pohľadu. Prezentuje Štefánika v rozličných životných rolách a mnohotvárnych aktivitách, a tak vytvára komplexný obraz nielen vedca, diplomata a politika, ale aj zvodcu, manipulátora, vynálezcu či hrdinu. Čitateľovi tak predstavuje reálneho človeka, významnú postavu slovenských dejín bez patetického nánosu, pričom využíva historický kontext.

Pre pochopenie Štefánikových aktivít a motivácie autor čitateľovi približuje aj širšie historické súvislosti. Autor však mal upustiť od 1. osoby jednotného čísla a perspektívnych konektorov, avizujúcich, čo bude nasledovať, typické skôr pre kvalifikačné práce, čo pôsobí v texte rušivo. Zároveň by sa na viacerých miestach publikácie žiadalo razantnejšie zastúpenie jasného autorského stanoviska, ktoré by dopĺňalo kvalitne zvolenú metodologickú stratégiu.

Publikácia Milan Rastislav Štefánik. Muž, ktorý sa rozprával s hviezdami má svoje výrazné kvality, najmä zvoleným metodologickým prístupom a nesporným vedeckým základom rozširuje a obohacuje historický pohľad o ďalšiu perspektívu nazerania na osobnosť Milana Rastislava Štefánika zo súčasného pohľadu. 

 

Jana Kičura Sokolová (1981)

Vyštudovala slovenský jazyk a estetiku na FiF UK v Bratislave. Pracuje na Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií PU v Prešove. Odborne sa venuje vývinu syntaxe v ranej ontogenéze dieťaťa a štylistike.