Kolektív autorov z rôznych odborov humanitných vied pod vedením Gabriely Dudekovej v rozsiahlej monografii Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín ro­dových vzťahov na Slovensku (Veda 2011) sleduje podstatné zmeny vo vývoji rodových vzťahov u nás od konca 16. do 20. storočia a ,,zachytáva proces spoločenskej emancipácie žien ako súčasť procesu modernizácie spoločnosti“. Základné aspekty rodového usporiadania spoločnosti sa vyvíjali s ideálmi mužskosti a ženskosti, dobovými normami (i predsudkami), ovplyvňovali ich stereotypné predstavy o špecifických vlastnostiach mužov a žien a ich odlišnom postavení v spoločnosti. Ideálne vzory správania fungovali iba obmedzene, a tak vznikal rozpor medzi každodennou realitou. Ich stereotypný charakter bol príčinou, že mali väčšiu zotrvačnosť ako meniace sa sociálne podmienky. Spoločenská a politická emancipácia žien je načrtnutá ,,od domáceho kozuba k politike“ – od prvých požiadaviek žien na vzdelávanie, spolkovú činnosť po aktivity vo verejnej správe, športe, vrátane dôležitej úlohy ženy vychovávať novú generáciu v národnom duchu. Pre ženu naďalej platili normy, podľa ktorých ,,ako matka, manželka má pracovať mimo rodinného hospodárstva iba vo výnimočnom prípade, keď bolo ohrozené jej existenčné zabezpečenie“. Právne postavenie žien sa menilo od statusu aristokratiek, gazdín… cez osud žien počas holokaustu, až po obraz ženy a jej profesií v reálnom socializme. Hoci takmer všetky dobové normy predpisovali žene úlohu strážkyne rodinného tepla, uplatňovali sa aj v mužských povolaniach. Postupne sa prenikaním žien do mužských povolaní menili aj niektoré profesie (učiteľstvo, úradníctvo, medicína, politika). Nájdeme tu biografické črty o prvej slovenskej lekárke Márii Bellovej, docentke medicíny Božene Štúrovej-Kuklovej, farárke Darine Bancíkovej a ďalších pozoruhodných ženách.

Obsiahla monografia (773 str.) s bohatým poznámkovým aparátom, prehľadom použitých prameňov, menným registrom vyšla v  náročnej grafickej úprave v  edícii Svet vedy. Hoci kniha sumarizuje doterajšie výsledky výskumov a  dnešný stav poznania o vývojových líniách, problémoch a činiteľoch rodovej identity aj vzťahoch, existuje na Slovensku ešte celý rad otvorených a dôsledne neprebádaných otázok.