V roku 2013 si pripomíname 1150 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Slovenska, čo podnietilo vznik viacerých vedeckých aj literárnych prác. Sú zároveň prejavom schopnosti rôzne nadväzovať na tradíciu a rozvíjať ju: slovo je predsa na počiatku každej knihy. V marci – v mesiaci knihy – sa nám tento fakt pripomína ešte intenzívnejšie. V projekcii príchodu vierozvestov možno prítomnosť kníh vidieť aj ako výsledok transcendencie činov hlbokej minulosti. Ako cestu ku koreňom našej kultúry…


 

Kniha Na písme zostalo. Dokumenty Veľkej Moravy vydavateľstva Perfekt od autorov – vedcov Pavla Žiga a Matúša Kučeru je skutočne dôstojnou oslavou jubilea sv. Cyrila a Metoda. Vyšla aj ako pocta k 100. výročiu narodenia profesora Eugena Paulínyho, ktorého štúdiami sa Pavol Žigo inšpiroval. Nádherná a vkusná úprava nadchne každého bibliofila. Predstavuje zvláštnu kategóriu metaknihy: obsahuje dokumenty zo starých vzácnych kódexov, ku ktorým sa bežný človek v ich realite nikdy nedostane. Zahrnuje všetky dôležité jazykové pamiatky viažuce sa k Veľkej Morave od zápisov v Cividalskom evanjeliári cez Proglas v origináli aj prebásnený Ľubomírom Feldekom až po pamiatky uhorskej nadväznosti na veľkomoravskú kultúru. Staré texty ožívajú, ich vizualizácia je na vysokej úrovni. Na kvalitnom papieri s jemným leskom a antikizovaným dizajnom sa objavujú nádherné ukážky staroslovanského písomníctva. Hlaholika, sv. Cyrila, je sama osebe nádherná kaligrafia presýtená ideami a obraznosťou. Vedecká hodnota knihy je znamenitá, náučnosť nie je na úkor čítavosti, jazykovedný výklad k jednotlivým dokumentom je fundovaný, logický, elegantný. Knihe chýba obsah alebo aspoň register hesiel, čo môže diskurzívnemu čitateľovi prekážať, no nie je to v napätí s účelom knihy, ktorý spočíva najmä v dôstojnej oslave koreňov našej kultúry.

 

V ponuke Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov sa objavuje komplementárna dvojica diel, ktoré sa venujú životopisu svätých bratov z  pohľadu východnej a  západnej cirkvi. Pravoslávne hľadisko je prítomné v práci Gorazda, biskupa českého a moravsko-sliezskeho (vlastným menom Matěj Pavlík). Autor si za svojho patróna pri biskupskej vysviacke zvolil sv. Gorazda a prijal aj jeho meno. Duchovné dedičstvo sv. Gorazda, blízkeho spolupracovníka Konštantína a Metoda, autora Života Metoda, predurčilo českého biskupa napísať biografiu bratov svätcov. Dielo Život sv. Cyrila a Metoda a ich vzťah k Rímu a Carihradu vychádza v preklade a s doslovom Ivy Vranskej Rojkovej prvýkrát v slovenčine. Kniha s vedeckým pozadím má aj pastoračný rozmer, popri fundovanom a prameňmi i sekundárnou literatúrou podloženom výklade životopisu svätcov sa zameriava na vyzdvihnutie pravoslávnej dimenzie v ich životoch. Averzia a zjavné pohŕdanie Východofranskou ríšou sú pochopiteľné, ak si uvedomíme historické okolnosti vzniku diela (prvýkrát vyšlo v roku 1936 v atmosfére narastajúcej nacistickej hrozby). Druhá časť knihy je venovaná apológii pravoslávia a opisuje okolnosti rozkolu cirkvi z hľadiska východného kresťanstva. Svojskou hodnotou diela je bezpochyby postava autora, biskupa Gorazda, ktorý sa po atentáte na Heydricha dobrovoľne vydal do rúk nacistov a stal sa mučeníkom. Pravoslávna cirkev ho v roku 1987 svätorečila, a tak v jeho diele hovorí svätec o svätých.

 

Prvé vydanie knihy Jána Hnilicu Svätý Cyril a Metod vyšlo v Ríme v roku 1988 – aktuálne vydanie je z dielne Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov. Knihu možno považovať za katolícky protipól Gorazdovho diela. Životopis solúnskych bratov od Hnilicu predstavuje syntézu množstva vedeckých prác, slovenských aj cudzojazyčných, dielo je doplnené bohatým a obsiahlym poznámkovým aparátom. Veľkým prínosom je opis rímskych pamiatok viažucich sa k solúnskym bratom, pamätných tabúľ v jednotlivých kostoloch, ako aj kapitola o hľadaní Cyrilovho hrobu a osude jeho relikvií. Knihu dopĺňa bohatá obrázková príloha aj s listami, prejavmi a kázňami Jána Pavla II. na cyrilometodskú tému.

 

Mozaiku kníh z Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov venovaných téme účinkovania solúnskych bratov na našom území uzatvára tretie vydanie knihy Meto­dov boj historika Richarda Marsinu. Treba na nej oceniť poctivú prácu založenú na serióznej interpretácii historických dokumentov.

 

Jubilejný Rok sv. Cyrila a Metoda sa v katolíckej cirkvi začal sláviť už 5. júla 2012 na sviatok týchto svätcov s tým, že je počas celého obdobia spojený s množstvom národných i regionálnych aktivít – obaja sú národnými patrónmi a spolupatrónmi Európy. Cyrilometodská tradícia je tradíciou kresťanskej viery, duchovnou a národnou tradíciou jazyka, literatúry a kultúry – pri tejto príležitosti je na Slovensko pozvaný aj pápež. Z náboženských vydavateľstiev už v roku 2011 venovala odkazu osobností byzantskej misie pozornosť Dobrá kniha titulom Svätí Cyril a Metod Michala Lacka SJ. Karmelitánske nakladateľstvo vydáva úvahy biskupa a historika Viliama Judáka Živé de­dičstvo, knihu Bratia múdrosti špirituála Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a najnovšou knihou je Život Konštantína Cyrila a Život Metoda od kňaza Štefana Vragaša s ilustráciami Miroslava Cipára. Autor sa inšpiroval pôvodnými bibliografiami v staroslovienčine a ďalšími prekladmi a prerozprával osudy sv. Cyrila a Metoda prístupným jazykom. Lyrickosť nahradil prozaizovanou rečou prihliadnuc na súčasnú štylistiku: môže tak osloviť nielen dospelých, ale najmä mládež.

 

Medzi nové knižné prírastky napojené na Rok sv. Cyrila a Metoda patrí dielo Jara Koprdu Ako bolo na počiatku (Post- Scriptum). Prezentácia sa konala 7. marca v Dome Quo Vadis v Bratislave. Kniha má podtitul Korene kresťanstva na Sloven­sku, takže jej záber je časovo i obsahovo širší. Zámerom, podľa slov samého autora na prezentácii, bolo zmapovať začiatky kresťanstva cez písomné pramene, ale aj zachované artefakty, ako napríklad pyxidu z Čiernych Kľačian. Text sa nesie v duchu obdivu a  národovectva – sprevádza ho množstvo obrazového a dokumentačného materiálu.