Na SAS-e o súčasnej slovenskej literatúre

Do bohatého programu už 41. ročníka letnej školy Studia Academica Slovaka (SAS) prispelo Literárne informačné centrum besedou o súčasnej slovenskej literatúre a možnostiach jej prekladu do iných jazykov.

Stretnutie sa uskutočnilo popoludní 15. augusta a zúčastnilo sa na ňom okolo tridsiatky „sasistov“ – poslucháčov letnej školy, ktorí už dobre ovládajú slovenčinu, majú hlbšie vedomosti aj o slovenskej literatúre a niektorí z nich už urobili aj prvé pokusy s jej prekladaním do svojho materinského jazyka. O súčasnej slovenskej literatúre, možnostiach jej prekladania, ako aj aktivitách, ktoré v tomto smere Literárne informačné centrum zabezpečuje, hovorili s poslucháčmi riaditeľ LIC Alexander Halvoník, vedúca oddelenia zahraničných aktivít Miroslava Vallová a vedúci literárneho oddelenia Anton Baláž. Mladí sasisti získali základné informácie o našich hlavných aktivitách, najmä v oblasti edičnej činnosti (vydávanie dejín slovenskej literatúry, prameňov k národným dejinám), pri podpore prekladov diel slovenských autorov do iných jazykov ( SLOLIA) a o možnostiach získania štipendijného pobytu na Slovensku. Osobitne sme poslucháčov letnej školy upozornili na naša webovú stránku, ktorej súčasťou je aj elektronická verzia Albumu slovenských spisovateľov, obsahujúca základné informácie a ukážky z diel viac ako 170 autorov 20. storočia. Na stretnutí sa zúčastnil aj básnik a prekladateľ Ľubomír Feldek. Predstavil svoju Modrozelenú knihu rozprávok, hovoril o trvalých zdrojoch národnej literatúry (ľudová pieseň a ľudová rozprávka) a zarecitoval jednu z Jeseninových básní. (Jeho preklad Jesenina vyjde ešte v tomto roku.)

Stretnutie s poslucháčmi letnej školy pripravila riaditeľka SAS-u Jana Pekarovičová.

V rámci pravidelných filmových večerov si sasisti na utorok 16. augusta naplánovali projekciu filmu Tábor padlých žien (réžia L. Halama), ktorý vznikol podľa rovnomenného románu Antona Baláža.

(ab)