Vychádza u nás kníh veľa alebo málo? Počet vydavateľstiev neustále
rastie, to sa však nedá povedať o kvalite vydávaných titulov.
A
j vy máte pocit, že je toho dnes na vás priveľa? Priveľa informácií, reklám, pod-
netov, otázok. A že sa na vás valia zo všetkých strán? Ja totiž skoro stále. No že
to tak bude aj s knihami, som si dlho nevedel predstaviť. Na svojich neskoro letných
a skoro jesenných prechádzkach som sa často zastavil v rôznych kníhkupectvách,
a len tak som si listoval v nových či starších knihách.
Každý chce byť vydavateľ
Pre knihomoľa je dnes návšteva kníhkupectva spojená priam s blaženosťou, no len
na prvý pohľad. Ak sa podrobnejšie začítate do mnohých knižných titulov, zistíte, aké
množstvo neuveriteľného braku u nás vychádza. Zhodou okolností sa mi v ostatnom
čase dostali do rúk aj najnovšie čísla zo Slovenskej národnej knižnice, ktorá je spra-
covateľom štatistického zisťovania za oblasť vydávania neperiodických publikácií.
Zber údajov napríklad o vydaných neperiodických publikáciách sa uskutočnil na jar
tohto roku, a každý vydavateľ vypĺňal v elektronickom systéme štatistického zisťova-
nia ministerstva kultúry tzv. ročný výkaz o vydaných neperiodických publikáciách.
Predstavte si, na Slovensku je 1 733 vydavateľov a ich počet rastie každým rokom. Síce
mnohí z nich vydajú ročne možno len jednu knihu, ale aj tak je to fascinujúce číslo.
Prehľad počtu vydavateľov za jednotlivé roky
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Počet
vydavateľov 820 944 1155 1233 1389 1236 1520 1518 1657 1646 1635 1733
Ešte zaujímavejšie sú však výsledky štatistického spracovania. Neveril som takmer
vlastným očiam, keď som si prečítal, že v roku 2015 vyšlo na Slovensku 11 448 titulov
neperiodických publikácií, z toho 9 078 kníh a 2 370 brožúr. Z tohto počtu predstavovalo
prvé vydanie 7 725 titulov. V súhrnnom čísle sú zarátané aj e-knihy (1 945 titulov) a au-
dioknihy (1 077 titulov). Medzi desiatimi najväčšími „vydavateľmi“ je sedem univerzít
a Slovenská knižnica pre nevidiacich. Z klasických vydavateľstiev sa do Top 10 dostali
podľa počtu vydaných titulov tak ako po iné roky len vydavateľstvá Ikar a Slovart.
Písať a vydávať menej
Z pohľadu štatistík za posledné roky, samozrejme, nič nové pod slnkom, počet vyda-
ných titulov ma však prekvapuje (ak nechcem napísať, že priam „desí“!). Na druhej
strane to nie je žiadne prekvapenie pre pravidelného návštevníka kníhkupectiev,
kde knihy z regálov priam vypadávajú. Kiež by však radšej vypadávali brakové tituly
z edičných plánov vydavateľstiev, pretože bežný čitateľ musí mať čoraz väčší problém
s orientáciou v knižnom svete.
Mne, ako vydavateľovi či zástupc ovi Združenia vydavateľov a kníhkupcov by
mohol tento stav vyhovovať – no nie je to tak. Skôr sa často hanbím za to, čo všet-
ko na Slovensku v knižnej podobe vychádza, a predstavujem si budúcnosť. Čo tak
zamyslieť sa spolu, milí vydavatelia a autori, a nepodliehať kúzlu doby – sústrediť
sa len na kvalitu a na to, v čom sme naozaj dobrí? Menej je naozaj viac. Podľa mňa
vždy, nielen niekedy.
Daniel Kollár,
predseda Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR