Najkrajšie knihy Slovenska 2004

BIBIANA - medzinárodný dom umenia pre deti je hlavným usporiadateľom súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2004. Súťaž organizuje spolu so Sekciou umenia Ministerstva kultúry SR, Ministerstvom školstva SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku.

V súťaži sa hodnotí výtvarná a grafická stránka kníh, ako aj úroveň ich polygrafického spracovania. Knihy z produkcie roku 2004 môžete prihlásiť do súťaže, ak pošlete do 31. januára 2005 bezchybný výtlačok knihy spolu s kompletne vyplnenou prihláškou na adresu: BIBIANA, Panská 41, 815 39 Bratislava s označením súťaže NKS 2004.

Prihlášku a štatút nájdete na internetovej stránke BIBIANY (www.bibiana.sk) alebo vám ju Sekretariát NKS pošle na požiadanie – kontakt: E. Cíferská, tel.: 5441 8488, fax: 5443 5366, e-mail: ciferska@bibiana.sk

Po termíne uzávierky súťaže sekretariát knihy neprijíma (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky).