Najpredávanejšie KNIHY

Na Bibliotéke 2010

Literárne informačné centrum, Námestie SNP 12, 812 24 Bratislava

Tel. 02/52920291, e-mail: distribucia@litcentrum.sk, www.litcentrum.sk

1. Ondrej Herec: Dobre organizovaný netvor

2. Viliam Marčok: V poschodovom labyrinte

3. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov X.

4. Milan Rúfus: Niesť bremeno a spievať

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

Laurinská 2, 814 99 Bratislava, TEl.: 05/5443 2671

e-mail:vsss@vsss.sk, www.vsss.sk

1. Alexander N. Radiščev: Cestovanie z Petrohradu do Moskvy

2. Jean-Paul Sartre: Múr

3. Gaius Tranquillus Suetonius: Životopisy rímskych cisárov

4. Fritjof Capra: Skryté súvislosti

 

VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 842 34 Bratislava

tel.: 02/5477 4253, e-mail: veda@savba.sk, www.veda.sav.sk

1. Encyclopaedia Beliana 6

2. Slovník súčasného slovenského jazyka

3. Juraj Dolník: Všeobecná jazykoveda
4. Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska

Aspekt, záujmové združenie žien, Mýtna 38, 811 07 Bratislava

TEL. 02/ 5249 1639, amdministrativa@aspekt.sk, www.aspekt.sk

1. Etela Farkašová: Po dlhom mlčaní

2. Elfriede Jelinek: Milenky

3. Jana Juráňová: Lásky nebeské

4. Oľga Tokarzuk: Dom vo dne, dom v noci

Knižné centrum, Predmestská 51, 010 01 Žilina

TEL.:041/7232 610

1. Michal Horecký: Veselé rozprávky pre Betku, Kiku a iné deti

2. Štefan Debnár: Rozprávky z lesa

3. Dionýz Dugas: 500 najlepších receptov ľudovej medicíny