"Najvýznamnejší projekt prameňov k národným dejinám..."

V Klube slovenských spisovateľov v Bratislave sa 29. januára 2003 uskutočnila prezentácia dvoch nových knižných titulov z profilovej edície LIC Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. Zástupcom médií a predstaviteľom historickej obce predstavili ich autori IV. zväzok edície, ktorý vyšiel pod názvom Pod vládou anjouovských kráľov a XIV. zväzok pod názvom Novembrová revolúcia a česko - slovenský rozchod.

Výrazný podiel na vydávaní tejto pramennej edície majú odborní pracovníci Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, a tak na úvod prezentácie vystúpil riaditeľ ústavu PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., ktorý uviedol, že Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov sú najvýznamnejším projektom vydávania základných dokumentov, viažúcich sa k našim národným dejinám, aký sa v súčasnosti u nás realizuje. Zdôraznil, že jeho zámerom bolo nielen odbornej, ale aj širokej čitateľskej verejnosti priblížiť slovenské dejiny od ich počiatkov až po súčasnosť. Ocenil, že Literárne informačné centrum s podporou Ministerstva kultúry SR tento náročný projekt realizuje - hoci v súčasnosti vydávanie tohto druhu kníh často naráža na mnohé, najmä finančné bariéry. 
           Knihu Pod vládou anjouovských kráľov predstavili dvaja z jej autorov: PhDr. Ján Lukačka, CSc. a Prof. PhDr. Vincent Sedlák, CSc. Dielo obsahuje vyše 100 listín z mimoriadne dramatického 14. storočia, keď po vymretí Arpádovcov nastúpili na uhorský trón Anjouovci. Dobové udalosti ilustrujú aj ukážky zo Zbraslavskej a Obrázkovej kroniky. Prof. Sedlák pri predstavení výberu dokumentov uviedol, že už v tomto storočí prebiehala v Uhorsku intenzívna diplomatická činnosť, zachovali sa stovky rôznych diplomatických depeší a iných dokumentov a bolo náročné, vzhľadom na rozsah knihy, vyberať aspoň tie podstatné z nich. Upozornil aj na náročnosť prekladu dokumentov z dobovej latinčiny, ktoré boli často neúplné. Ako zaujímavosť uviedol, že kniha prináša neskreslený pohľad na Matúša Čáka Trenčianskeho a jeho skutočnú úlohu v dejinách Uhorska.
           Knihu Novembrová revolúcia a česko-slovenský rozchod predstavili jej zostavovatelia PhDr. Viera Hlavová, CSc. a PhDr. Jozef Žatkuliak, CSc. Kniha má podtitul Od česko-slovenskej federácie k samostatnej demokratickej slovenskej štátnosti a je výberom dokumentov a prejavov od novembra 1989 do ukončenia existencie spoločného štátu. Ich zostavovatelia hovorili o potrebe zhromaždiť v jednom diele všetky základné dokumenty z tohto prelomového obdobia našich najnovších dejín. Kniha môže okrem historikov a študentov histórie veľmi dobre poslúžiť aj politikom na oživenie ich osobnej pamäti. Je prvou knihou dokumentov, pripravených skupinou historikov, vychádzajúcou k 10. výročiu slovenskej štátnosti.
           Projekt vydávania prameňov k slovenským dejinám bude v LIC pokračovať aj v tomto roku.

Anton Baláž