„Narodil som sa pre nepokoj“

Básnik Janko Kráľ, narodený presne pred 200 rokmi24. apríla 1822 – patrí k výnimočným zjavom slovenskej kultúrnej tradície. Bol významnou spoločenskou postavou svojej doby, no zároveň, jeho tvorba je predmetom záujmu aj dnes. Nie len ako historický prameň, ale aj ako živý literárny materiál. Vo svojej rozsiahlej tvorbe dokázal Kráľ vyjadrovať nie len spoločenské problémy doby, ale, na rozdiel od iných „štúrovských“ umelcov, aj najosobnejšie ľudské otázky, definujúce človeka akýchkoľvek časov. Nadčasové umelecké hodnoty vystihuje živý záujem o Kráľovu tvorbu na dnešných univerzitách, vo vedeckých inštitúciách či v umeleckom sektore. Janko Kráľ reprezentuje východiská literárnej tradície a definuje moderné umenie aj v širšom meradle, čoho jasným dôkazom je, že sa k jeho odkazu hlásili vo vývine slovenskej literatúry rôznorodé, často aj programovo antitradičné umelecké smery. Práve tieto dôvody vytvárajú pre Literárne informačné centrum výzvu, aktualizovať literárne gesto Janka Kráľa dnes, vo vzťahu k aktuálnym výzvam súčasnej spoločnosti, ktoré nemožno riešiť bez jasného vnímania vlastnej kultúrnej identity.

Literárne informačné centrum si Rok Janka Kráľa pripomenie viacerými výstupmi. Už o pár dní uverejníme na našom webe text Ľubice Schmarzovej o Jankovi Kráľovi, publikovaný v najnovšom čísle Knižnej revue. Ľubica Schmarzová patrí k popredným odborníčkam na literatúru národného obrodenia, špecializujúc sa na obdobie romantizmu a vrátane toho i na tvorbu Janka Kráľa. Už roky prináša odbornej verejnosti pozoruhodné výskumné výsledky týkajúce sa Kráľovej poézie, ktoré sú rovnako inovatívne ako erudované. Svoj originálny pohľad napokon ponúkne aj prostredníctvom  Komplexnej charakteristiky diela Janka Kráľa, textu vypracovaného špeciálne pre Literárne informačné centrum, ktorý bude v najbližšom období publikovaný na webe v rámci aktualizovaného profilu Janka Kráľa. V jeho priestore bude tiež uverejnená verejnosti doteraz neznáma korešpondencia Janka Kráľa so súdobými osobnosťami našich dejín. 

15. mája, len pár dní po Kráľovom jubileu, sa uskutoční v rámci knižného festivalu BRAK aj živé podujatie, počas ktorého Literárne informačné centrum ponúkne divákom festivalu možnosť spoznať Kráľovu tvorbu prostredníctvom viacerých hostí. Prostredníctvom experimentálneho scénického čítania vybranej Kráľovej tvorby, skrze odborné slovo literárnej vedkyne, kritičky a pedagogičky Univerzity Komenského Marty Fülöpovej a tiež vďaka rozprávaniu prekladateľa Johna Minahana. Práve posledný menovaný chystá v druhej polovici tohto roka vydať vo vydavateľstve LIC vybranú tvorbu Janka Kráľa v anglickom prevedení. Pracovný názov Minahanových prekladov sa nesie v znení Narodil som sa pre nepokoj, a je preto jasné, že nepôjde len o pietnu udalosť, ale o snahu nadviazať na existenciálne, nadčasové hodnoty Kráľovej poézie. Práve tie dodnes vytvárajú našu vlastnú, kultúrnu identitu.   

Daniel Domorák