Návrhy na Cenu Mateja Bela za rok 2009

Návrhy na udelenie Ceny Mateja Bela a knižných prémií za vedecký a odborný preklad treba posielať na adresu Literárneho fondu do 31. januára 2010. K návrhom treba priložiť tri výtlačky publikácií, originál, odôvodnenie návrhu, prípadne odpisy posudkov. Okrem toho treba priložiť kompletný zoznam preložených odborných a vedeckých diel, ktoré vyšli v danom vydavateľstve v hodnotenom období a tiež treba uviesť podiel jazykového redaktora na preklade. Návrhy na ocenenia treba zaslať na adresu: Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava.

Viac informácií na www.litfond.sk a Štefánia Plevková tel.: 02/ 5296 8833.