Nemecký knižný dar

Jedným z podujatí tohtoročného Týždňa slovenských knižníc bolo aj otvorenie výstavy Nemecké knihy do Univerzitnej knižnice v Bratislave (28. marca). Vo výstavnej sieni Ľudovíta Štúra sa verejnosť mohla do 30. marca zoznámiť s knižným darom Nadácie Fritza Thyssena, ktorý Univerzitka získala z programu Ľudia a knihy – nemecká iniciatíva pre knižnice v Strednej a Východnej Európe.

Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Jochen TREBESCH a riaditeľ Goetheho inštitútu v Bratislave Stephan WACKWITZ slávnostne odovzdali knižný dar Univerzitnej knižnici. O programe nemeckej iniciatívy sa zhovárame s garantom výstavy – vedúcou informačného strediska a knižnice Goetheho inštitútu Sylviou KOVÁČOVOU.

* Aký je zámer tejto iniciatívy?

Ľudia a knihy – nemecká iniciatíva pre knižnice v Strednej a Východnej Európe má podporovať a udržiavať živý záujem o Nemecko, nemeckú kultúru predovšetkým medzi mladými  ľuďmi. V rámci tejto iniciatívy poskytne Ministerstvo zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko a Goetheho inštitút spoločne s Nemeckou výskumnou spoločnosťou, Nadáciou Fritza Thyssena, Nadáciou Hertie-Stiftung, Nadáciou Herda Henkel-Stiftung, ako aj Nadáciou Zeit-Sitftung Ebelin a Gerd Bucerius prostriedky na nákup literatúry pre 30 vybraných knižníc v 22 krajinách. Zo Slovenska vybrali Univerzitnú knižnicu v Bratislave, ktorá takto získa za tri roky (2005 – 2007) súbor vedeckej, prevažne nemeckej literatúry a médií v hodnote 15 tisíc eur. Dar financuje Nadácia Fritza Thyssena zameraná na podporu vedy. Kooperujúca knižnica sa zaväzuje sprístupniť získaný dar širokej verejnosti, primerane ho prezentovať a požičiavať. Výnimku tvoria len referenčné diela. Iniciatívu odštartovali na Frankfurtskom knižnom veľtrhu na jeseň 2005, kde ju organizátori prvýkrát predstavili verejnosti.

* Čo obsahuje knižný dar pre Univerzitnú knižnicu?

– Za tri roky Univerzitka získa najnovšiu vedeckú literatúru v tlačenej alebo elektronickej forme podľa vlastných akvizičných návrhov. V prvom roku sme sa zamerali na finančne náročné encyklopédie zo spoločenských vied, filozofie, náboženstva, politológie, literatúry, umenia, histórie, geografie a pod. V druhej a tretej etape to bude aktuálna odborná literatúra z prírodných vied a interdisciplinárne diela. Nejde však iba o knihy, ale aj o bohatý sprievodný program. Nemeckí autori prevezmú záštitu nad jednotlivými knižnicami a uskutočnia v nich rozmanité kultúrne a odborné podujatia – autorské čítania, prednášky, tvorivé dielne, filmové predstavenia a pod. Podujatia majú osloviť najmä mladú generáciu.

L. Čelková