Nová kniha o slovenskej literatúre

V Moskve vyšla vedecká monografia poprednej ruskej literárnovednej slovakistky Ally Germanovny Maškovej Puti razvitija slovackoj literatury XIX – načala XXI veka (Cesty rozvoja slovenskej literatúry 19. – začiatku 20. storočia, Naučno-izdateľskij centr INFRA-M, 289 strán). Kniha prináša kapitoly z dejín slovenskej literatúry 19. až 21. storočia, slovensko-ruských literárnych vzťahov a zo všeslovanskej problematiky. Osobitnú pozornosť autorka venuje literárnej situácii na Slovensku po roku 1918 a po roku 1989, obrazu Ruska v slovenskej literatúre konca 19. a začiatku 20. storočia, slovenskej recepcii M. J. Lermontova a S. Jesenina, téme prvej svetovej vojny v slovenskej próze 20. storočia, naturizmu, téme vojny v próze druhej polovice štyridsiatych rokov 20. storočia, historickej próze a literatúre faktu. Súčasťou monografie sú štúdie o tvorbe P. J. Šafárika, Ľ. Štúra, S. Hurbana Vajanského, M. Kukučína, J. Jesenského, L. Nádašiho Jégého, J. Cígera Hronského, M. Urbana, P. Jilemnického, M. Figuly, J. Lenča, P. Vilikovského, S. Rakúsa, P. Rankova,  J. Tužinského a L. Zrubca. Alla Maškova je profesorkou na Lomonosovovej univerzite v Moskve, predsedníčkou moskovskej Spoločnosti Ľudovíta Štúra a šéfredaktorkou almanachu Devín, zameraného na šírenie slovenskej literatúry a kultúry v Rusku. V poslednom období je hlavným agensom ruskej slovakistiky. Maškovej nová kniha je výsledkom jej dlhodobého záujmu o slovenskú literatúru a syntézou jej slovakistických výskumov.