Nová počítačová študovňa

Radosť svojim čitateľom pripravila Univerzitná knižnica v Bratislave, ktorá otvorila 26. marca 2007 novú počítačovú študovňu. 24 pracovných staníc sprístupňuje záujemcom katalógy a databázy knižnice, sieťové zdroje informácií licencované pre knižnicu a sieťové zdroje informácií voľne dostupné.

     Práca v tejto študovni si vyžaduje základné znalosti práce s počítačom a databázami. Obsluhu zabezpečuje konzultant študovne. Čitatelia si môžu výsledky vyhľadávania alebo práce v programe Office uložiť na disketu, USB-kľúč, alebo zaslať do vlastnej e-mailovej schránky. Nie je však možné získané informácie využívať na komerčné účely, alebo ich ďalej rozširovať, kopírovať, distribuovať. Samozrejme, je zakázané kopírovať operačný systém knižnice a nainštalované programy, či zúčastňovať sa diskusných skupín na internete.

     Pri príležitosti otvorenia počítačovej študovne oboznámili odborní pracovníci knižnice aj s ukážkami práce s naskenovaným generálnym katalógom knižnice, ktorý obsahuje údaje o knihách vo fonde od vzniku knižnice od roku 1919. Katalogizačné lístky sú usporiadané ako v klasickom katalógu podľa abecedy - priezviska autora, alebo prvého slova z názvu. E-verzia tohto katalógu umožňuje zadávať žiadanky na publikácie, ale aj tu platí, že knihy vydané do roku 1953 sú k dispozícii iba na prezenčné štúdium. Zároveň možno žiadať aj o zdigitalizovanie tej-ktorej knihy. Táto novinka v službách knižnice, ktorá sa rozvíja v rámci medzinárodného projektu, umožňuje záujemcom na základe e-objednávky a pri rešpektovaní zákona o ochrane autorských práv, vyhotoviť a zaslať publikáciu v e-forme. Za túto službu si účtuje knižnica poplatok podľa medzinárodne platného cenníka – základný poplatok za e-knihu vo formáte PDF je 10 eur, t. j. 50 strán textu a za každú ďalšiu stranu 0,1 eur. Základný poplatok za plnotextovú e- knihu vo formáte PDF + OCR je poplatok 15 eur za každú ďalšiu stranu 0,15 eur. Bližšie informácie možno nájsť na webovej stránke knižnice – www.ulib.sk

    -lč-