Nové literárnovedné knihy LIC

Literárne informačné centrum načasovalo vydanie dvoch literárnovedných titulov v čase konania jediného slovenského knižného veľtrhu na Slovensku - Bibliotéka. Ide o dvojzväzkový výber Cestami poézie od Viliama Turčányho a Základy slovenskej verzológie od Františka Štrausa.

Viliam Turčány nazval dvojzväzkový titul Cestami poézie. Je to knižný výber z literárnovedného diela nášho významného literárneho vedca, prekladateľa a básnika. Prvý zväzok má podtitul Za obraznosťou básnictva. Prináša autorov zasvätený pohľad na dielo vrcholných zjavov európskej poézie Vergília, Ovídia, Horatia, Danteho, Petrarcu, Michelangela a ďalších autorov a svojimi interpretáciami ukazuje vzájomné tvorivé dotyky s najväčšími básnikmi novodobej slovenskej poézie.

 

Druhý zväzok knižného výberu Cestami poézie II má podtitul Pri domácich prameňoch a zahŕňa Turčányho literárnovedné práce o Š. F. Seleckom, J. Hollom, J. Kollárovi, S. H. Vajanskom, P. O. Hviezdoslavovi, I. Kraskovi a J. Jesenskom. Prináša aj state a štúdie, ktoré boli od 60. rokov publikované v odborných literárnych periodikách. Výrazne zjednocujúcim činiteľom autorovho diela je skúmateľský postup, dôsledne sústredený na prenikanie do umeleckej štruktúry umeleckého textu.

 

Literárny vedec František Štraus koncipoval svoje Základy slovenskej verzológie ako syntetickú monografiu, zaoberajúcu sa problematikou verša. Ide o základné dielo slovenskej verzológie, ktorým autor završuje svoju dlhodobú a sústavnú výskumnú prácu. V nej sa vedecká náročnosť organicky prepája s komplexnosťou poznávacieho prístupu k otázkam slovenskej verzológie. Štrausova práca veľmi dobre spĺňa aj poslanie pedagogické - pri univerzitnom vzdelávaní budúcich pedagógov.

 

Novinky z produkcie Literárneho informačného centra, ako aj ďalšie tituly, si môžete objednať na adrese: Literárne informačné centrum, Námestie SNP 12, 812 24 Bratislava. Tiež na e-mailovej adrese: distribution@litcentrum.sk, alebo faxom na čísle 02/52964567, alebo telefonicky: 02/52920271, 02/59214160.