Literárna cena Anasot litera 2016 pozná svojich
finalistov. Spomedzi 191 hodnotených kníh od-
borná porota v zložení: literárne vedkyne Zuzana
Bariaková a Marta Součková, prekladateľ Sta-
nislav Vallo, literárny vedec Radoslav Passia a vy-
davateľ Petr Minařík vybrala do finále nasledovné
tituly v abecednom poradí: Balla: Veľká láska
(Koloman Kertész Bagala), Jana Beňová: Honey-
mOon (Marenčin PT), Irena Brežná: Nevďačná
cudzinka (Aspekt), Dušan Dušek: Ponožky pred
odletom (Vydavateľstvo Slovart), Zuska Kepplová:
Reflux  (Koloman Kertész Bagala), Rút Lichnero-
vá: Hostina (Marenčin PT), Peter Macsovszky:
Tantalópolis (Drewo a srd / OZ Vlna), Jaro Rihák:
Pentcho. Príbeh parníka (Marenčin PT), Vanda
Rozenbergová: Slobodu bažantom (Vydavateľ-
stvo Slovart), Peter Šulej: Spolu (Marenčin PT).
 O laureátovi, ktorý získa cenu 10 000 eur,
bude rozhodnuté v druhom kole v septembri.
Víťaznú odmenu udeľuje generálny partner li-
terárnej ceny, sotvérová spoločnosť Anasot.
O cene bude môcť rozhodovať aj verejnosť, a to
v internetovom hlasovaní, vďaka ktorému jeden
z nominovaných autorov získa Cenu čitateľov
Anasot litera 2016. Desať najlepších kníh bude
predstavených počas literárneho festivalu Ana-
sot litera fest, ktorý sa bude konať 25. – 30. aprí-
la v Bratislave.