Na tradičnom Jarnom knihobraní, ktoré sa tento rok konalo 25. marca v Klube slovenských spisovateľov v Bratislave, predstavil riaditeľ Vydavateľstva Matice slovenskej Stanislav Muntág spoločne s autormi aktuálne knižné novinky.

Významnou časťou produkcie vydavateľstva sú odborné publikácie. Monografia Jána Kačalu Syntagmatický slovosled v slovenčine sa sústreďuje na systematický výklad slovosledu podmieneného výstavbou syntagmy ako jednej zo základných stavebných jednotiek vety. Práca je prvá svojho druhu v slovenskej i slovanskej jazykovede. Ľubomír Kralčák sa zasa v publikácii Pôvod hlaholiky a Konštantínov kód zameriava na jednu z fundamentálnych otázok slavistiky – genézu prvého písma na území Veľkej Moravy. Vychádza pritom z doteraz málo známeho inšpiračného prameňa Konštantínovej abecedy, ktorým je Euklidovo učenie o geometrii.

Poetickú tvorbu reprezentujú básnické zbierky Jozefa Leikerta Dvojdlaň a Jany Šimulčíkovej Pred zrkadlom. Báseň je pre Leikerta nástrojom hľadania a pomenúvania hodnôt, duchovna, zmyslu života, pokusom o vypovedanie príbehu o ľudskom osude, v ktorom sa nadčasovosť prelína s reflexiou súčasnosti. Trvalé hodnoty uprostred pominuteľnosti hľadá aj Šimulčíková vo svojich lyrických básňach s erotickým nábojom, smútkom aj ironickým nadhľadom.

Pozornosť si určite zaslúžia aj tri prozaické novinky. Mikuláš Kočan v románe Pípeť zavedie čitateľa do Bratislavy konca 70. rokov minulého storočia. Cez študentsko-ľúbostný príbeh vysokoškoláka Jana a Heleny, rozvedenej ženy v stredných rokoch, bez zaujatosti a bez príkras nastavuje zrkadlo pokrivenej dobe. Básnik a prozaik Miroslav Bielik v prvej časti dilógie Kaleidoskopis – Záplava ne/skutočnosti nadväzuje šiestimi románovými novelami na Benátsky diptych I a II. V jednotlivých prózach sa usiluje vyrovnať s postmodernými tendenciami vo svete i v literatúre. Významným vydavateľským počinom je vydanie necenzurovanej podoby jedného z vrcholných diel slovenskej povojnovej prózy – románu Františka Hečka Červené víno, ktorú podľa pôvodnej verzie z roku 1948 pripravila spisovateľova dcéra Magdaléna Hajnošová.