Nový Harpáňov preklad

Michal Harpáň, profesor na Katedre slovenskej literatúry a jazyka Filozofickej fakulty v Novom Sade je nielen známym a uznávaným literárnym vedcom, ale aj výborným prekladateľom slovenskej literatúry do srbčiny. Na preklady svojich dvoch ostatných prác: románu Pavla Vilikovského Posledný kôň Pompejí a odbornej práce Jozefa Jankoviča Srbská dráma na Slovensku využil aj štipendium Slovenského centra pre umelecký preklad (SCUP).
           Počas pobytu na Slovensku - vždy v auguste, keď sa môže uvoľniť zo svojich pedagogických povinnosti - "dolaďoval" pri stretnutiach a konzultáciach s autormi svoje preklady. Vilikovského román, na ktorom pracoval v minulom roku a pokladá ho za prekladateľsky náročný, je už pripravený na vydanie vo vydavateľstve STYLOS v Novom Sade. V súčasnosti M. Harpáň pracuje na preklade Jankovičovho textu a dvojtýždňový augustový pobyt v Bratislave využil na odborné konzultácie pri jeho preklade. Srbská dráma na Slovensku je komplexným pohľadom na autorov a ich hry, ktoré boli preložené zo srbčiny do slovenčiny a prináša aj všetky základné informácie o ich inscenáciach v slovenských divadlách. Medzi najznámejších srbských dramatikov, ktorí sa hrali na slovenských javiskách patria predovšetkým Branislav Nušič (Pani ministrová, Nebožtík) a Dušan Kovačevič, ktorého hry sa tešili záujmu slovenských divadiel a obľube divákov najmä v 80. rokoch a najznámejšou z nich je hra Zberné stredisko.
           Záujem o vydanie knihy J. Jankoviča Srbská dráma na Slovensku má STERIJOVO POZORJE v Novom Sade - čo je divadelná scéna, ktorá vydáva aj rovnomenný divadelný časopis a zároveň sa venuje aj vydavateľskej činnosti.

(bž)