O cenu Pavla Straussa  

1. Na súťaži sa môže zúčastniť každý poslucháč denného štúdia ktorejkoľvek slovenskej univerzity, resp. vysokej školy.

2. Súťaží sa v troch kategóriách:  1. poézia,  2. próza, 3. literárnovedná práca a esej (tematické zameranie eseje je ľubovoľné). Súťažiť možno vo viacerých kategóriách.

3. Rozsah súťažných prác: kategória poézia - 30 až 150 veršov,

kategória próza - 3 až 15 normovaných strojopisných alebo na 

počítači napísaných strán (riadkovanie 1,5), kategória literárnovedná práca a esej - 3 až 15 normovaných strojopisných alebo na počítači napísaných strán (riadkovanie 1,5).

4. Súťaž je anonymná. Súťažný text treba označiť heslom alebo pseudonymom na prvej strane (nad názvom) a pripojiť k nemu zalepenú obálku označenú rovnakým heslom (pseudonymom), v ktorej budú tieto údaje: meno súťažiaceho, univerzita, resp. vysoká škola, študijný odbor a ročník, kontaktná adresa (môže byť aj e-mailová), telefónne číslo. Súťažné práce treba zasielať v 1 exemplári na adresu: Katedra slovenskej literatúry FF UKF v Nitre, Štefánikova ul. 67, 949 74 Nitra. Zásielka musí byť označená  slovami „Literárna súťaž“. (Práce možno odovzdať aj osobne na sekretariáte katedry, ktorá sídli na uvedenej adrese.)

5. Súťažné práce je potrebné odovzdať alebo zaslať do 10. apríla  2006(pri poštovej zásielke rozhoduje dátum pečiatky).

6. Súťažné práce bude posudzovať odborná porota zložená z pracovníkov Katedry slovenskej literatúry FF UKF a prizvaných odborníkov.

Ceny: Cena Pavla Straussa 2000,- Sk

(Táto cena bude prisúdená najlepšej práci bez ohľadu na súťažnú kategóriu.) Vo všetkých troch budú udelené 1. cena 1000 Sk, 2. cena 750 Sk, 3. cena 500 Sk.